Selam / Hi / Privet / Ola / Hola.. :)

Mesut Yılmaz
Jan 9 · 2 min read

Birkaç dilde selamlamadan sonra Türkçe karakterleri olmayan karaktersiz klavyemin dil ayarlarıyla oynadım ve sevgiyle dokunmaya başladım tuşlara. :)

Adettendir; “Hello World! This is my first blog post” kelimesini de yerleştirdik. Tamamdır, başlayabiliriz.

Image for post
Image for post

Kendimden bahsetmeye gerek duymuyorum zira sosyal medya profillerim benim bildiğimden daha çok bilgi verir diye düşünüyorum. (Buradan ulaşabilirsin.) O da kesmezse iletişim kur anlatayım, hatta yakındaysan kahve bile ısmarlarım. :)

Hemen her developer’ın düşündüğü gibi ben de uzun zamandır düşünüyordum; “Güzel bir blog sistemi yazayım da yazılarımı kendi blogumda paylaşayım” diye ama yine çoğu developer’ın; “aynen haftaya kesin başlıyorum” derken geçirdiği zamanlar gözümün önüne gelince, bir yerden başlamak gerek dedim ve işte buradayım.

Image for post
Image for post

Bundan sonraki yazıların gidişatıyla ilgili düşündüklerimi de paylaşayım:

Genel başlıklar olarak; Teknoloji, Yazılım, Tasarım, İş Dünyası, Ticaret, Girişimcilik, Sanat gibi konuların çoğunlukta olacağı aşikar. Yanı sıra eğitim verdiğim arkadaşlarıma yol haritası olması için freelance ve remote working kavramları üzerinde durup sektörle alakalı detaylara da girmek niyetindeyim.
Yazdığım planlara uymak zorundaymışım gibi gelebilir ama bu hesabın passwordünü sadece ben biliyorum, bu sebeple içimden ne gelirse onu yazmak düşüncesindeyim. :)

Bitirmeden önce sizi Web Siteme davet edeyim, sosyal medyadan iletişim kuranlara cevap veriyorum, henüz tersini söyleyecek kadar işim başımdan aşkın değil. Olsa bile zaman bulurum ben.

Muğla’dan selamlar, kendinize iyi bakınız.
Sonraki yazılarda görüşmek üzere :)

Türkçe Yayın

Sign up for Türkçe Yayın E-bülten

By Türkçe Yayın

‘Her düşünce, hür düşünce!’ diyerek çıktığımız yolda buluşmalarımız, kulüplerimiz ve yeni yazılar aracılığıyla daha fazla hayata dokunmaya çalışıyoruz. Bültenimize üye olup bize kapıyı aralık bırakın. Take a look

By signing up, you will create a Medium account if you don’t already have one. Review our Privacy Policy for more information about our privacy practices.

Check your inbox
Medium sent you an email at to complete your subscription.

Mesut Yılmaz

Written by

Full Stack Developer — Creative Designer

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog ailesidir.

Mesut Yılmaz

Written by

Full Stack Developer — Creative Designer

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog ailesidir.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store