Selam / Hi / Privet / Ola / Hola.. :)

Mesut Yılmaz
Jan 9 · 2 min read

Birkaç dilde selamlamadan sonra Türkçe karakterleri olmayan karaktersiz klavyemin dil ayarlarıyla oynadım ve sevgiyle dokunmaya başladım tuşlara. :)

Adettendir; “Hello World! This is my first blog post” kelimesini de yerleştirdik. Tamamdır, başlayabiliriz.

Kendimden bahsetmeye gerek duymuyorum zira sosyal medya profillerim benim bildiğimden daha çok bilgi verir diye düşünüyorum. (Buradan ulaşabilirsin.) O da kesmezse iletişim kur anlatayım, hatta yakındaysan kahve bile ısmarlarım. :)

Hemen her developer’ın düşündüğü gibi ben de uzun zamandır düşünüyordum; “Güzel bir blog sistemi yazayım da yazılarımı kendi blogumda paylaşayım” diye ama yine çoğu developer’ın; “aynen haftaya kesin başlıyorum” derken geçirdiği zamanlar gözümün önüne gelince, bir yerden başlamak gerek dedim ve işte buradayım.


Bundan sonraki yazıların gidişatıyla ilgili düşündüklerimi de paylaşayım:

Genel başlıklar olarak; Teknoloji, Yazılım, Tasarım, İş Dünyası, Ticaret, Girişimcilik, Sanat gibi konuların çoğunlukta olacağı aşikar. Yanı sıra eğitim verdiğim arkadaşlarıma yol haritası olması için freelance ve remote working kavramları üzerinde durup sektörle alakalı detaylara da girmek niyetindeyim.
Yazdığım planlara uymak zorundaymışım gibi gelebilir ama bu hesabın passwordünü sadece ben biliyorum, bu sebeple içimden ne gelirse onu yazmak düşüncesindeyim. :)


Bitirmeden önce sizi Web Siteme davet edeyim, sosyal medyadan iletişim kuranlara cevap veriyorum, henüz tersini söyleyecek kadar işim başımdan aşkın değil. Olsa bile zaman bulurum ben.

Muğla’dan selamlar, kendinize iyi bakınız.
Sonraki yazılarda görüşmek üzere :)

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog platformudur.

Mesut Yılmaz

Written by

Full Stack Developer — Creative Designer

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog platformudur.

More From Medium

More on Türkçe from Türkçe Yayın

More on Türkçe from Türkçe Yayın

More on Türkçe from Türkçe Yayın

Bir Film Nasıl İzlenmeli?

More on Türkçe from Türkçe Yayın

More on Türkçe from Türkçe Yayın

Döke Saça Konuşuyoruz

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade