Türkçe Yayın
Published in

Türkçe Yayın

Ufuk Açan Kitaplar - Seri 2

Bir önceki yazımda başladığım serinin devamı olmakla birlikte bu seride biraz daha benlik olgusu ve bunun etrafında dönen konulara yönelik kitapları belirteceğim.

Photo by Thought Catalog on Unsplash

1- Simyacı — Paulo Coelho

2- Yabancı — Albert Camus

3- Saatleri Ayarlama Enstitüsü — Ahmet Hamdi Tanpınar

4- Almadovar Teoremi — Antoni Casas Ros

5- Dönüşüm — Franz Kafka

6- Palto — Gogol

“ ‘Hepimiz Gogol’un Palto’sundan çıktık.’ Bu sözü sıkça duyarız, ama söyleyenin kim olduğuna dair rivayet muhtelif. Dostoyevski olduğunu söyleyenler ağırlıklı olmakla birlikte, H. E. Bates gibi bunun Gorki’nin bir sözü olduğunu iddia edenler var. Bu sözdeki “hepimiz”-le kastedilenin Rus edebiyatı olduğuysa tartışmasız.”

--

--

Kelimelerin gücüne inanan “Türkçe Yayın” içerik üreticiliğini desteklemek amacıyla yazarlara ve okuyuculara gönüllü destek sunan, kolaylaştırıcı bir yayındır.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Successmonster

Felsefe, psikoloji, uzay ve teknoloji alanlarındaki bilgi birikimimi arttırmak, arşivlemek ve fayda sağlamak amacıyla açılmış bir blog… twitter:ysmnckm