Image for post
Image for post

Yazma, Sakın!

Mustafa Gerdan
Sep 25, 2019 · 1 min read

Bu yazıyı senin için kaleme alıyorum yazmayan arkadaş! Yıllar var ki kelimeleri hep konuşmak için kullanıp durdun. Konuştuğun tüm kelimeler uçup gitti, fikirlerinin hiçbir hükmü kalmadı. Sen geçerken bu dünyadan sesin duyuldu o kadar, geride bir hoş seda bırakmıyorsun.

Belki çocukların/torunların var ya da olacak. Gençliğinde yazdıklarını, düşündüklerini ve hissettiklerini hiçbir zaman bilemeyecekler. 2100 yılını yaşadıklarında dedelerinin/ninelerinin yazdıklarını okuyamayacaklar, seni anmak için ellerinde sadece Instagram paylaşımların olacak.

Evet, ilk defa bir neslin tüm hayatı bu kadar çıplak bir şekilde sonraki nesillere aktarılacak. Ama senin sadece yediğin fotoğraflar olacak. İyi yemiş diyecekler, sadece yemiş. Sıradan biriymiş bizimki.

Yazma, sakın! Paylaşma düşüncelerini ki duymasın kimseler. Saklı tut hazinelerini, dokunmasın kimseler.

Anadan üryan, babadan seza

Hiçlik bıraktık mı yıllara

Hatırlamasın diye nesiller

Kalem tutmadı kırık eller

Düşünce ve fikir hürdür.

Sign up for Türkçe Yayın E-bülten

By Türkçe Yayın

‘Her düşünce, hür düşünce!’ diyerek çıktığımız yolda buluşmalarımız, kulüplerimiz ve yeni yazılar aracılığıyla daha fazla hayata dokunmaya çalışıyoruz. Bültenimize üye olup bize kapıyı aralık bırakın. Take a look.

By signing up, you will create a Medium account if you don’t already have one. Review our Privacy Policy for more information about our privacy practices.

Check your inbox
Medium sent you an email at to complete your subscription.

Mustafa Gerdan

Written by

Türkçe Yayın
Mustafa Gerdan

Written by

Türkçe Yayın Editörü

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog ailesidir.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store