Yazmayan Medium Kullanıcısı!

Mustafa Gerdan
Jun 22, 2017 · 2 min read

Medium, yazmak için inanılmaz bi platform. Hiç tanımadığınız insanların yazınıza değer verip dahası katkı sağlaması yazan biri için çok değerli. Eşiniz dostunuz zaten fikirlerinizi bildiklerini düşündükleri için yazdıklarınızı çok merak etmezken, böyle bir platformda yazdıklarınızı binlerce insanla buluşturmak ve onların düşüncelerini almak büyük birşey. Hayatın fikrî olarak neresinde durduğunuzu bu sayede anlayabilir, ‘diğerleri’yle aranızdaki farklılıkları görme imkânı bulabilirsiniz.

Bu imkândan faydalanmayı farklı çekincelerle reddeden, Medium’da okuyucu olup yazmayanlara seslenmek istedim. Sizi de duymak istiyoruz. Yazarken hata yapmaktan veya edebi yazamamaktan falan korkmayın. Yazmayan ama çok sağlam fikirleri olan arkadaşlarıma neden yazmadıklarını sorduğumda genelde bu bahanenin arkasına saklanıyorlar: Ben edebî yazamam ki! Söylemeliyim ki, blogger’lığın özünde edebî yazamamak var. Blogger olmak özünde ‘sadece yazmak’ ve ‘paylaşmak’ demek. Neredeyse hiçbirimiz edebî yazabilen insanlar değiliz. Onları ancak tüm kırtasiye ve kitapçılarda bulabilirsiniz.

O yüzden…

Okuyup yazmayan Medium kullanıcısı arkadaşım! Seni de yazmaya bekliyoruz. Fikirlerini merak ediyoruz. Hemen ilk yazını yazıp devam etmeni istiyoruz. Göreceksin ki yüzüncü ve bininci yazında bambaşka birine dönüşeceksin. Sadece içindekileri dökebildiğin için değil, içindekiler hakkında insanların ne düşündüğünü öğrendiğin için de hayat çizgin yörüngesine oturacak.

O yüzden, daha fazla bekleme!

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog platformudur.

Mustafa Gerdan

Written by

Entrepreneur / @Wolony

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog platformudur.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade