Z Jenerasyonu

Z ismini alan ve bu dönem için son jenerasyon olarak bahsedilen nesil ile ilgili son dönemde yaptığım okumalardan kendim için aldığım notları derlerken, benim gibi günlük yaşamının farklı alanlarında geliştireceği yaklaşım ve stratejiler için ihtiyaç duyabilecek herkes ile paylaşmak istedim. Ben derslerime giren öğrencilerim ve iş hayatında yoğun zaman geçirdiğim genç ekipler ile iyi iletişim kurmak ve özellikle ürün geliştirme çalışmalarında bu kuşağı iyi anlamış olmaya ciddi önem veriyorum. Umarım buraya bıraktığım notlar sizler için de ilham verici olur.

Z Kuşağını farklı kılan belki de doğduklarından beri internetin olması. Ultra internete bağlı ve belki de bağımlı bir jenerasyon olması dışında, 90’ların ortalarından 2000’lerin başlarına kadar doğum tarihine sahip bu nesilin yarısı günde yaklaşık 10 saatini internette geçiriyor. %70 oranında günde en az 2 saat Youtue’da video izleyen bu nesil en az önceki nesiller kadar meraklı ama şüphesiz ki çok şanslılar. Bilgiye eşirimleri cok hızlı ve çok kolay.

‪X jenerasyonu tarafından yetiştiren bu nesil, neredeyse mobil yaşıyor ve bir önceki nesile göre çok daha pragmatikler.

Mediakix, Huffingtonpost, Forbes ve Global Web Index verilerine göre yukarıda bahsettiğim bu spesifik özelliklerinden bahsedilen nesil dünya genelinde ekonominin durgun zamanlarına denk geldi. Belki de bu yüzden belirgin bir şekilde para biriktirme ve lüks tüketime meyilli olmama alışkanlıklarına sahip. Kişisel finans yönetimlerine de pragmatik yaklaşan bu nesil, üniversite eğitimini iyi bir iş sahibi olma odaklı yetkinliklerini geliştirme alanı olarak görüyor. İş değiştirme yada girişimcilik konularında bir önceki nesile göre oldukça cesur olan Z’lerde staj yapma imkanı fırsat olarak görülüyor. %77 oranında freelance yada part-time işlerden para kazanma vizyonu olan bu gençlerin %35’i kendi işi için girişimlere çok erken başlıyor. Satın alma alışkanlıklarında yüzde 50’ye yakın bir oranda telefonunda araştırma yapma ve mutlaka arkadaşlarına danışarak fiyat araştırması yapma var.

Z jenerasyonu profesyonel iş hayatına geniş çaplı katıldığında orta vadede dinamikleri nasıl değiştireceklerini izlemek enteresan olacak gibi..

Bir önceki nesil sosyal medyaya adapte olurken Z jenerasyonu kadar temkinli değildi. Bu jenerasyon sosyal medyayı çok kullanıyor ve fakat kişisel gizliliklerine ve özel hayatlarına önem veriyorlar. Çarpıcı bir şekilde %66 oranında gizlilik ayarlarını uygulamaları kullanmaya başlar başlamaz yapan bu nesilde kadınlar %10 oranında daha temkinli gizlilik konusunda. Uzun süre erişilebilir verilerini bırakmaya sıcak bakmayan bu nesil çok fazla Snapchat ve Instagram story gibi kısa süreli paylaşımları tercih ederken, anonim kalmayı daha doğru buluyor ve ebeveynlerinin bilgi paylaşımlarını eleştiriyorlar.

Bir önceki nesil ile kıyaslamalı, yukarıda değindiğim kaynaklar tarafından sağlanan bilgilerle hazırlanmış bir tabloyu da Türkçe derledim. Bir bakışta iki neslin özeti..

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür.

By Türkçe Yayın

‘Her düşünce, hür düşünce!’ diyerek çıktığımız yolda buluşmalarımız, kulüplerimiz ve yeni yazılar aracılığıyla daha fazla hayata dokunmaya çalışıyoruz. Bültenimize üye olup bize kapıyı aralık bırakın. Take a look.

By signing up, you will create a Medium account if you don’t already have one. Review our Privacy Policy for more information about our privacy practices.

Check your inbox
Medium sent you an email at to complete your subscription.

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog ailesidir.

Çağla GÜL ŞENKARDEŞ

Written by

Co-Founder MenaPay | Lecturer at Bahcesehir University | Founding Member & Board Member at Istanbul Blockchain Women | True Supporter of Gender Equality

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog ailesidir.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store