Zahirî Aşk

Buket Çiçek
Jan 9 · 2 min read

Kaç gönülden geçiyor kalplerimiz? Kaç tende kendini bulmaya çabalıyor bedenlerimiz? Eski sevdalıları düşündükçe utanıyor sevgi kendinden. Gerçekten bu kadar basit mi yârin yokluğunu kabullenmek. Önceden yetmez miydi uzaktan göz göze gelmek? Şimdiyse her şey iki kelimeyi söylemiş olmaktan ibaret. Lafta kalıyor şimdiki sevdalar.

Kabullenemiyoruz terk edilişi “Gurur” diyoruz hep ama aşkta tam olarak onu gözardı edebilmek değil mi işte? Ne kıymeti olur zaten kolay var olanın ne değeri bilinir uğrunda gözyaşı dökülmeyenin? Aşk diyoruz hepimiz aşk istiyoruz ama hiç birimiz belki de gerçek aşkın ne anlama geldiğini bile bilmiyoruz. Utanmayacaksın acından ve başka insanlarla örtbas etmeye çalışmayacaksın onun yokluğunu.

Sahipleneceksin her şeye rağmen sevdanı! Doğallığını yitirdi şimdilerde sevda da her şey gibi o saflığından, hakikatinden bambaşka dünyalara gitti. Dün seviyorum dediğimiz ertesi gün nefret ediyorum diyebildiğimiz. Bağlandığını görüp sevgisinde güven bulabildiğimiz en çabuk vazgeçtiğimiz. İlgi gösterdiğimiz ne yazık ki sadece egosunu tatmin edebildiğimiz. Yalnızlık yüce kalıyor bu yapmacıklığımızda bir tersliktir gidiyor dünyamızda. Aynada utanmıyor, kadehlere dürüst olmuyor, mutluymuş gibi görünmenin büyüklüğünü savunuyorsanız ve hala tüm anladığınız buysa aşktan ben razıyım bir ömrü yalnızlığımla harcamaya… Her şeye rağmen yine de söylüyorum inatla beklediğime değecek ve bir gün gelecek o “Gerçek Aşk” bana…

Bu yazının tarihi 2012. Ben gerçek aşkımı bulmadan 2 yıl önce. :)

Facebook | Twitter | Instagram | Slack | Kodcular | Editör | Sponsor

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog platformudur.

Buket Çiçek

Written by

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog platformudur.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade