Mustafa Gerdan
Apr 23, 2018 · 2 min read

Küçükken bir hayalim vardı: Zengin Olmak! Mutluluğun tek kaynağı maddi zenginlik gibi gelirdi hep. Bu yanılgım yıllarca sürdü, ta ki sıfır olmanın değerini anlayana kadar.

Sonsuz bir evren içinde 60–70 senenin hiçliğini yaşıyoruz. Sahip olacağımız mal ve mülk bilgisayar oyunlarında üzerinize giydiğiniz şaşaalı aksesuarlar gibi. Birazdan bilgisayar kapatılacak ve ekran kararacak. O yüzden kahramanın üzerindeki bilmem kaç gücündeki kalkanların kılıçların hiçbir önemi kalmayacak.

İşte bir bilgisayar oyununu anımsatan şu hayat daha fazla maddiyat için harcanmaya, dert çekmeye değmez. Rahatlık istiyorsanız kendinize yatırım yapın. Dünyanın neresinde olursanız olun geçiminizi sağlayabilecek şekilde geliştirin kendinizi. Meslek edinin, kişilik edinin, insan biriktirin. Sonra hep sıfıra yakın yaşayın. Eksi tarafta değil artı tarafta kalın ama hep sıfıra yakın yaşayın. 1–2 ay geçinecek kadar paranız olsun hesabınızda, fazla değil. Fazlası olursa neye harcayacağınızı düşünmek yorar, azı olursa geçim sıkıntısına düşersiniz.

Zengin olmayı illa hayâl edecekseniz iç zenginliği kazanmayı hayal edin. İnanın bankadaki sayılar, altınızdaki arabalar, yatlar ve katlar değil; değer vermeniz gerekenlerin hiyerarşisini bilerek ve yaşayarak geçireceğiniz hayattır hayâl edilesi olan.

Yüklerinden kurtul, sorumluluklarını azalt, işinde iyi ve hızlı ol!

Çok oku, çok sev, çok gez!


Bu yazıyı okumak vakit kaybı olmadıysa alkış ikonuna 10 saniye basabilir, gelecek yazıları da okumak için takip edebilirsin.


Originally published at Mustafa Gerdan.

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog platformudur.

Mustafa Gerdan

Written by

Entrepreneur/Girişimci

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog platformudur.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade