Facedetection

520

Stories

454

Writers

Object tracking with OpenCV in python

Face detection with FaceNet, OpenCV for tracking — อีกหนึ่ง Topic ที่น่าสนใจเกี่ยวกับงาน Computer vision นอกเหนือจาก Object detection แล้วคือ Object tracking ที่นิยมใช้งานร่วมกันเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้น เช่น การใช้งาน Tracking ในกล้องวงจรปิดทั้งหลาย Blog ตอนนี้เป็นการนำ Object tracking มาใช้ร่วมกับ Face detection ด้วย OpenCV ในภาษา Python Object tracking Object tracking คือ Process ต่อเนื่องจาก Object detection เป็นขั้นตอนที่ช่วยลดการใช้ทรัพยากรจากการประมวลผล ยกตัวอย่างกรณีที่ Object tracking เข้ามามีบทบาท เช่นกรณีที่ Object ไม่ได้มี Movement มากนัก ตัวอย่างเช่น หากต้องการ Detect หน้าของผู้ประกาศข่าวที่อยู่ในโทรทัศน์ โดยธรรมชาติของรายการข่าว ส่วนมากแล้วผู้ประกาศข่าว…

Object tracking with OpenCV in python
Object tracking with OpenCV in python