Fibo

22

Stories

13

Writers

บันทึก: Python + OpenCV + UR3

#ช่วง Story เล่าความเป็นมาเป็นไปของงานนี้ เป็นงานจากการทำคลาสโปรเจคของวิชา Foundation of Robotics สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) สอนโดย รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง ครับ งานนี้ผมทำกับพี่อรุณ สุขแก้ว นักศึกษาปริญญาเอกร่วมรุ่นกันครับ โจทย์แรกที่ได้รับมาเป็นโจทย์กว้าง ๆ ทำอะไรก็ได้เกี่ยวกับ Digital Twin ครับ เราจึงเพิ่มโจทย์ของเราเพิ่มเข้าไปอีก 3 ข้อ 1) โปรเจคต้องสามารถนำใช้ประโยชน์ได้จริง 2) ทำเรื่องที่ใกล้เคียงกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ของผมก็ได้ ของพี่อรุณก็ได้ 3) Scope ของงานต้องมีความเป็นไปได้ที่จะทำสำเร็จด้วยคน 2 คนและระยะเวลาจำกัด 1 เดือน…

บันทึก: Python + OpenCV + UR3
บันทึก: Python + OpenCV + UR3