3 kenmerken waarmee deelplatformen zich van andere platformen onderscheiden

Maarten Kalfsbeek
Sep 26 · 3 min read

Volgens Koen Frenken en Juliet Schor, twee professoren die in de afgelopen jaren veel onderzoek naar de deeleconomie hebben gedaan, is er nog wel eens verwarring over het begrip “deeleconomie”. Delen kan immers op vele manieren; behoort een onderneming zoals Greenwheels dan ook tot de deeleconomie? In dit artikel zal ik deze vraag beantwoorden door uit te leggen welke platformen ook daadwerkelijk deelplatformen zijn en hoe deze zich van andere platformen onderscheiden.

Een platform dat deelfietsen aanbiedt behoort niet tot de deeleconomie.
Een platform dat deelfietsen aanbiedt behoort niet tot de deeleconomie.
Een platform dat deelfietsen aanbiedt behoort niet tot de deeleconomie.

Frenken en Schor (2017) maken binnen de platformeconomie een nader onderscheid tussen een viertal andere economieën: de deeleconomie (“sharing economy”), de tweedehandseconomie (“second-hand economy”), de kluseconomie (“on-demand economy”) en de “product-service economy”.

Definitie deeleconomie

De deeleconomie bestaat volgens hen uit consumenten of bedrijven die elkaar tijdelijk toegang geven tot een onbenut fysiek middel en daar eventueel een vergoeding voor ontvangen. Middelen die daarvoor in aanmerking komen zijn goederen die niet continu worden gebruikt of goederen die van nature een capaciteitsoverschot hebben (zoals ongebruikte stoelen in een auto).

Uber is dus geen deelplatform omdat er bij het bestellen van een rit nieuwe capaciteit wordt gecreëerd. Zonder de bestelling zou de rit immers niet worden gemaakt. BlaBlaCar is daarentegen wel een deelplatform, omdat dit platform reizigers de mogelijkheid biedt om met autobezitters in een reeds geplande rit mee te rijden.

Frenken en Schor komen daarmee tot een interessant standpunt over Airbnb: als iemand een overgebleven kamer via dit platform verhuurt, is dat onderdeel van de deeleconomie. Maar als iemand een appartement koopt met het doel om deze continu aan toeristen te verhuren, is er geen sprake meer van het ‘delen’ van onbenutte capaciteit.

Definitie tweedehandseconomie

De tweedehandseconomie (“second-hand economy”) bestaat volgens Frenken en Schor uit consumenten die tweedehands goederen aan elkaar verkopen. Deze activiteiten behoren niet tot de deeleconomie omdat er geen sprake is van het verstrekken van tijdelijke, maar permanente toegang tot goederen. Bekende voorbeelden van platformen die in deze economie opereren zijn Marktplaats en eBay.

Definitie product-service economy

De deeleconomie en de second-hand economy kenmerken zich door een ‘peer-to-peer’ marktstructuur waarbij platformen aanbieders en afnemers bij elkaar brengen. In de product-service economy is dat anders en zijn het bedrijven die een dienst leveren waarbij de consument toegang tot een middel krijgt (‘business-to-peer’). Platformen die deelfietsen of deelauto’s aanbieden, zoals Greenwheels, behoren tot deze categorie.

Definitie kluseconomie

In de kluseconomie (ook wel bekend als de “on-demand economy” en “gig economy”) delen consumenten tenslotte geen middel met elkaar, maar levert de ene consument een dienst aan de andere. Voorbeelden van platformen die dergelijke diensten aanbieden zijn Uber, ShareDnD en Werkspot.

Kenmerken van deelplatformen

Op basis van voorgaande beschrijvingen kunnen we dus concluderen dat deelplatformen zich kenmerken door:

  1. Een peer-to-peer marktstructuur, waarbij consumenten of bedrijven via het platform direct met elkaar interacteren;
  2. Het verstrekken van tijdelijke toegang;
  3. Tot een onbenut fysiek middel.

Wil je meer weten over ons onderzoek naar Nederlandse deelplatformen? Neem dan vooral contact met ons op.

Volg ons voor meer insights in de platformeconomie:
Maandelijkse nieuwsbrief | TwitterGeraadpleegde literatuur:

Frenken, K., & Schor, J. (2017). Putting the sharing economy into perspective. Environmental Innovation and Societal Transitions, 23, 3–10.

Schor, J. (2016). Debating the sharing economy. Journal of Self-Governance and Management Economics, 4(3), 7–22.

TAKING OFF

Wij zijn een marktonderzoek- en marketingadviesbureau dat ondernemers en investeerders insights levert voor het nemen van beslissingen. Meer weten? Bezoek www.takingoff.nl

Maarten Kalfsbeek

Written by

Marketingstrateeg bij TAKING OFF

TAKING OFF

Wij zijn een marktonderzoek- en marketingadviesbureau dat ondernemers en investeerders insights levert voor het nemen van beslissingen. Meer weten? Bezoek www.takingoff.nl

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade