Alexander Eliesen
Nov 24, 2016 · 4 min read
Ratchet & Clank™ er det eneste spillet for barn under 15 år med norsk tekst og tale som er utgitt for Playstation 4 i 2016.

Denne julen kommer nok mange barn der ute til å finne en Playstation under juletreet. De som er tidlig ute stiller spørsmålet allerede nå:

Hvilke spill kan du anbefale hvis poden ikke forstår engelsk?

Som en ivrig spillformidler har jeg forsøkt å finne et svar. Det er enkelt å foreslå gode spill men vanskelig å anbefale spill på norsk da det ikke finnes noen enkel oversikt noe sted. Derfor bestemte jeg meg for å kartlegge hvilke spill til Playstation 4 som faktisk har støtte for norsk tekst og tale.

Playstation support har ikke oversikt

Etter å ha forhørt meg med norsk support hos Playstation fikk jeg beskjed om at de ikke hadde en egen oversikt utover at spill med norsk tale eller tekst er merket tydelig.

Dette slo meg først som noe skuffende da jeg tenkte at dette må det være noe flere enn meg ønsker seg. Å kunne filtrere etter språk på nettbutikken deres, slik at bare spill med norskt tekst ville vært synlige, ville vært til stor hjelp for gavekjøpere uten spesiell kunnskap eller interesse for spill.

Så slo det meg at jeg sikkert ikke er alene, og om Playstation selv ikke har et svar så er det kanskje verdifullt å lage en egen oversikt?

Jeg lar det siste være opp til andre å avgjøre og har uansett laget en liste over alle spill som et utgitt til PS4 som har støtte for enten norsk tekst og/eller norsk tale.

Min liste over spill med støtte for norsk tekst eller tale

Listen inneholder alle spill jeg har funnet på Playstation Store, konsollens egen nettbutikk, med støtte for enten norsk tekst eller norsk tale.

Jeg håper at oversikten er til interesse og nytte for noen der ute som ikke helt vet hvor de skal begynne i jakten på julegaver.

Noen tanker om listen

Mens jeg samlet sammen data til denne listen gjorde jeg meg noen betraktninger:

8% norsk på Playstation Store

Per i dag er det 839 titler tilgjengelig gjennom Playstation Store. Av disse er 58 tilgjengelig med norsk tekst og 10 med både norsk tekst og tale. Det vil si at 8% av utvalget er tilgjengelig på norsk. Bare et spill ble gitt ut med norsk tale i år, Ratchet & Clank.

Det er spill til barn og Uncharted som blir dubbet til norsk

De fleste spillene med norsk tale har aldersgrense 7 år og oppover. Unntakene er Uncharted-serien, med 16-årsgrense, hvor spill nummer 1–3 i serien også finnes med norsk tale. Uncharted 1–3 er forøvrig såkalte “remasters” av spill som opprinnelig kom ut på Playstation 3 og vitner om at oversettelser og dubbing var mer vanlig da enn det er nå.

Aldersgrense er ikke avgjørende for om spill blir oversatt til norsk.

I listen jeg har samlet sammen er under halvparten av spillene med norsk tekst for barn under 12 år. Jeg mistenker at det er mer avgjørende for lokaliseringen om det er Sony selv som gir ut spillene.

Hvordan vet du at et spill støtter norsk språk?

Slik ser støtte for norsk dialog og tekst ut på Playstation Store.

Jeg har forholdt meg til et konkret krav når jeg har laget denne oversikten som du også kan bruke:

  • Det skal stå spesifisert støtte for norsk tekst eller lyd på Playstation Store.

På bildet kan du se det eneste spillet som er gitt ut på PS4 med støtte for både norsk tekst og tale for barn under 15 år i 2016. Du ser at norsk står oppført under “Audio” og “Tekster”.

Ser du dette på et spill du vurderer til poden kan du være sikker på at spillet har norsk tekst eller tale, alt ettersom.

Hvordan har jeg laget listen?

Dette er kun for spesielt interesserte, men jeg begynte med titlene for 2016 ved å rett og slett gå igjennom playstations nettbutikk filtrert etter PS4 og sortert etter sist utgitt.

For 2015 og tidligere gikk jeg litt smartere til verks og tok utgangspunkt i et googlesøk på nettbutikken (feks. “site:store.playstation.com spill Norsk 2015”).

Jeg har valgt å kun forholde meg til Playstation og ikke vurdert spill til hverken PC, Xbox eller Nintendo.

Tanketrommel

Godt blandede tanker. På norsk. Personlig blogg for Alexander Eliesen.

Alexander Eliesen

Written by

I play the best games. Boardgames, videogames, mindgames, you name it.

Tanketrommel

Godt blandede tanker. På norsk. Personlig blogg for Alexander Eliesen.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade