VI Rahvusvaheline A-Festival toob Tartusse mitmekesist loomingut

Pressiteade 27.09.17

Sel sügisel, 12. -15. oktoobril toimub Tartu Üliõpilasteatri poolt korraldatud Rahvusvaheline A-Festival. Kuuendat korda toimuvale festivalile on kutsutud lavastused Saksamaalt, Venemaalt, Lätist, Belgiast ja Eestist.

Tartus toimuval A-Festivalil saab näha nii füüsilist teatrit ( “Põhjamaine paine”, Tartu Üliõpilasteater ja “Muinasjutt”, Peterburi liikumisteater D.O.M), absurdikomöödiat Eugene Ionesco sulest ( “Kiilaspäine lauljatar”, Polygoni Teatrikool), Shakespeare’i tragikoomilist rännakut raevuka tormi ajendil (“Torm”, Linnutee stuudio-laboratoorium, Orjoli kultuuriinstituut), Jack Londoni kõrtsilugu (“Jack”, Moskva autoriteater “Eskiisid ruumis”) ning post-apokalüptilist vaatlust kirsiaia hävitamise hetkest (Tšehhovi “Kirsiaia” tõlgendused — Läti Jelgava üliõpilasteater ning Belgia Kuningliku Ülikooli üliõpilasteater).

Festivali avalavastuseks on valitud Berliinist pärit trupi ProtokollB etendus “mets/masin/tapamaja-palve”, kus näitlejad Fabian Neupert ja Richard Gonlag püüavad ellu jääda maailmas, mis on täis armastust ja sõda.

Varasemast teisiti on A-Festivalil kaks samast lavastusprotsessist lähtuvat etendust, mis oma nüanssides loovad terviklikkuse, küsides, mis juhtub pärast kirsiaia hävitamist. Tartu Üliõpilasteatri kunstiline juht ja lavastaja Kalev Kudu on alustanud protsessi “Kirsiaia” lõpuhetkest, mis toob lavale maailmalõpuhõngu. 2016–2017 aasta jooksul valmis Kudu käe all Anton Tšehhovi “Kirsiaed” nii Gruusias, Belgias kui ka Lätis. Festivalil etenduvad kaks versiooni, mida saab vaadata 13. ja 14. oktoobril.

Festivali lõpetab Moskva autoriteater “Eskiisid ruumis” Jack Londoni kirjutiste ainetel interaktiivne etendus “Jack”. Selleks etenduseks muutub Tartu kohalik pizzarestoran Ruunipizza kõrtsiks — publik istub laudade taga, baarileti ääres, heinarullidel. Publik pole lihtsalt vaikse pealtvaataja rollis, vaid on selle loo tähtis osa. Nagu igas kõrtsis, saab ka siin tantsida, kakelda ja loomulikult — napsi võtta.

Kõrvalprogrammis toimub enne festivali algust, 7. — 11. oktoobril Belgia Kuningliku üliõpilasteatri lavastaja Alain Chevalieri meistriklass, mille põhifookus on Heiner Mülleri post-dramaatiline tekst “Herzstück”. Koolituse keskel vahetavad grupid omavahel tõlgendusi, analüüsitakse vastastikku erinevaid tekstitõlgendusi ja mängitakse neid tõlgendusi üksteisele ette. Meistriklassi tulemust saab näha A-festivalil laupäeval, 14. oktoobril.

Samuti toimub kõrvalprogrammis koostöös Teatriteaduse Üliõpilaste Loožiga vestlusring Venemaa teatritegijatega teemal “Teatriloome tänapäeva Venemaal”, kus arutletakse viimase aja sündmusi ida pool ning selle mõju teatrikunstile. Vestlusring toimub laupäeval, 14. oktoobril Üheteistkümnes (Gildi 3–11).

VI Rahvusvaheline A-Festival toimub 12.-15 oktoobrini Tartus. Piletid saadaval kohapealt ja buy.silverticket.ee/a-festival.

Lisainfo ja täielik kava: https://www.facebook.com/tytafestival/

Kontakt:

Minna-Triin Kohv / +372 556 341 27 / minnatriinkohv@gmail.com

Tartu Üliõpilasteater / www.teater.ut.ee

Press release 27.09.17

VI international A-Festival brings diverse creative works to Tartu.

The audience will be able to experience physical theatre (Obsession of Stella Polaris, Tartu Student Theatre and Fairytale St. Peterburg movement theatre D.O.M) absurd comedy by Eugene Ionesco (The Bald Soprano, Polygon Theatreschool), Shakespeare’s tragicomic travel through the storm (The Tempest Studio-lab Milky Way/ Oryol Cultural Institute), Jack London’s drunken story (Jack, Moscow Author theatre “Sketches in the space”) and a post-apocalyptic view from the moment of the destruction of the cherry orchard (Adaptations of A. Chekhov’s The Cherry Orchard — Jelgava Student theatre, Latvia and Belgium Royal University theatre)

The opening performance of the festival is Berlin based group ProtokollB’s piece titled forest/machine/slaughterhouse-prayer, where actors Fabian Neupert and Richard Gonglag try to survive in a world that is full of love and war.

Different from the previous years, A-Festival has two performances based on the same production process, which in their nuances create integrity, asking what happens after the destruction of the cherry orchard. The artistic director of the Tartu University theatre Kalev Kudu has started the process of The Cherry Orchard, which brings to the stage a feel of the apocalypse. During the years of 2016–2017, Anton Chekhov’s The Cherry Orchard was completed by Kudu in Georgia, Belgium and Latvia. The festival will feature two versions, which will be performed on October 13th and 14th.

The festival will end with an interactive show “Jack” by Moscow Author theatre “Sketches in the space”, adapted from the stories by Jack London. To this end, the local pizza restaurant Ruunipizza in Tartu will become a tavern — the audience will sit at the tables, behind the bar, on the hay sculptures. The audience is not just a silent spectator, but an important part of the story. Like in every tavern, you can dance, fight and naturally — have some booze.

Alongside the main program right before the festival on 7–11 October, Belgian Royal Student Theater director Alain Chevalier’s masterclass takes place. The main focus of the masterclass is Heiner Müller’s post-dramatic text “Herzstück”. In the middle of the training, the groups interchange interpretations, analyze different text interpretations and mutually interpret each other. The performance of the masterclass can be seen at the A-Festival on Saturday, October 14th.

In addition, in collaboration with the Union of Theatre Studies Russian theatre makers will talk at a panel discussion titled “Making theatre in modern Russia”, which discusses recent events in the east and its impact on theatre arts. The discussion will take place on Saturday, October 14th at Üheteistkümnes (Gildi 3–11).

VI International A-Festival will be held in Tartu on October 12–15. Tickets available on the door and buy.silverticket.ee/a-festival. Additional information and the full schedule: https://www.facebook.com/tytafestival/

Contact:

Minna-Triin Kohv / +372 556 341 27 / minnatriinkohv@gmail.com

Tartu Student Theatre / www.teater.ut.ee

Пресс-релиз 27.09.17

VI Международный А-фестиваль несет в Тарту многогранное творчество

На фестивале можно будет увидеть и физический театр («Северное отклонение» Тартуский студенческий театр, «Сказка», петербургский Театр движения D.O.M.), и комедию абсурда из-под пера Эжена Ионеско («Лысая певица», Театр-школа Polygon, Эстония), и трагикомическое путешествие Шекспира по бурным волнам судьбы («Буря», Студия-лаборатория «Млечный Путь» Института культуры г. Орла) и другие.

Вступительное выступление фестиваля — берлинская группа ProtokollB, озаглавленная «Лес / машина / бойня-молитва», где актеры Фабиан Неуперт и Ричард Гонглаг пытаются выжить в мире, полном любви и войны.

В этом году на А-фестивале будут представлены два спектакля, рожденные одним режиссерским процессом, которые в своих нюансах создают одно целое, задаваясь вопросом: что же произойдет после уничтожения вишневого сада? Художественный руководитель и режиссер Тартуского студенческого театра Калев Куду повествует о последнем моменте вишневого сада и сцена заполнена предчувствием конца света. В течение 2016–2017 гг. режиссером Куду были поставлены спектакли по «Вишневому саду» Антона Чехова в Грузии, Латвии и Бельгии. На фестивале представлены две версии, их можно будет посмотреть 13. и 14. октября.

Фестиваль завершается интерактивным спектаклем “Jack” Авторского театра «Эскизы в пространстве» из Москвы. Для этого спектакля тартуский ресторан-пиццерия Ruunipizza превратится в трактир — публика сидит за столами, у барной стойки, на тюках сена. Зрителям уготована роль не безмолвных наблюдателей, а значимых участников сценического действия. Как и в любом питейном заведении, здесь можно будет и потанцевать, и поучаствовать в драке и, конечно же, — выпить.

В дополнительной программе фестиваля 7–11 октября состоится мастер-класс режиссера Студенческого театра бельгийского Королевского университета Alain Chevalier. Основной фокус мастер-класса — постдраматический текст немецкого драматурга Хайнера Мюллера “Herzstück”. Творческие результаты мастер-класса можно будет увидеть на А-фестивале в субботу 14 октября.

Кроме того, в сотрудничестве с Союзом театральных исследований российские театральные деятели выступят на панельной дискуссии под названием «Создание театра в современной России», где обсуждаются последние события на востоке и его влияние на театральное искусство. Дискуссия состоится в субботу, 14 октября, в Ютеисткюмне (Гильди 3–11).

VI Международный А-фестиваль пройдет в Тарту 12–15 октября.

Полная программа фестиваля и дополнительная информация: https://www.facebook.com/tytafestival/

Контакты: Minna-Triin Kohv / +372 556 341 27 / minnatriinkohv@gmail.com

Tartu Üliõpilasteater / www.teater.ut.ee

Tartu Üliõpilasteatri blogi

Tartu Üliõpilasteatri sees ja väljas toimuv, selle elu ja melu.

Kadri Oviir

Written by

Intern at Rangi Saun

Tartu Üliõpilasteatri blogi

Tartu Üliõpilasteatri sees ja väljas toimuv, selle elu ja melu.