Image for post
Image for post

Tasarım’da Bu Yıl (Jeffrey Zeldman)

Ömer Balyalı
Jan 6, 2016 · 1 min read
  • Mobil cihazlar günümüzde ilk tercih ettiğimiz ekranlardır. Bu yüzden uyumlanabilir (responsive) tasarımlar yapmalı, öncelikle içeriğe ve yapıya odaklanmalıyız.
  • Web siteleri, uygulamalar ve benzerleri… dikkat dağıtan şeyleri ortadan kaldırmalı ve kullanıcının içerikle mümkün olabildiğince direkt olarak etkileşime girmesini sağlamalıdır.
  • Tasarımın %90'ı tipografidir. Diğer %90 ise beyaz-alan/boşluktur.
  • Menüleri veya fonksiyonları sadece ilgili olduğu zamanlarda göstererek kullanılabilirliği ve kullanıcı deneyimini arttırın.
  • Tek bir illüstrasyon veya fotoğraf, onlarca stok fotoğraftan daha etkilidir.
  • İçeriği öne çıkarmak için tasarlayın, aksini değil.
  • Sadece temel fonksiyonlar kalana dek her ekstra detayı tasarımınızdan çıkarın.
  • Görsel stil sadece içeriğe ve marka kimliğine hizmet etmelidir. Amaçsız stil, görsel kirlilikten başka bir şey değildir.
  • Kimsenin beklemeye tahammülü yok. Geçmişte ‘süslemeler’* tasarım için ne kadar önemliyse, günümüzde aynı oranda ‘hız’ önemlidir. (*ornaments)
  • Akıllı olduğunu göstermek için tasarlama. Kullanıcıyı akıllı hissettirmek için tasarla.

— Jeffrey Zeldman

Bu yazının aslı 24 Aralık 2015 günü www.zeldman.com adresinde yayınlanmıştır.

Yazının İngilizce aslına Medium üzerinden ulaşmak için tıklayınız.

Çeviri: Ömer Balyalı

Tasarım

Grafik, Arayüz ve Deneyim Tasarımı

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store