อยู่กับปัจจุบัน…..

เมื่อวานคุย technical กับน้อง Thai Pangsakulyanont เรื่องการแก้ปัญหา การเลือกใช้ transactional email service provider เจ้าไหนดีในการทำงานคู่กับ AWS Lambda และใช้วิธีไหนในการแก้ปัญหา เอาจริงๆ น้องได้ให้คำแนะนำที่อารมณ์แนวๆ ฉุกให้คิดได้ว่า

  1. หากจะเปลี่ยนไปใช้ stack อื่น หรือวิธีการ develop อื่น จงตั้งอยู่บนปัญหานั้นว่า เราทำไปเพื่อ “แก้ปัญหาอะไร”
  2. หากตอบได้ เราจะ scope การเขียนยังไง
  3. ไม่มีคำว่า Best practice ในการเขียนโปรแกรม เพราะวันนี้ที่เราคิดว่าดี วันหน้ามันก็จะเกิดปัญหาใหม่ตามมาอีก
  4. อยู่กับปัจจุบันก่อน ก่อนที่จะไปคิดถึงอนาคต เพราะไม่งั้นเราจะรู้สึกว่ามัน over engineer แล้วพลอยบั่นทอนกำลังใจในการทำงานของเราและเพื่อนร่วมทีมไปด้วย

ดังนั้น ของเดิมที่ใช้วิธี AWS Lambda ในการ render html string แล้วส่งกลับไปให้ Backend แล้ว Backend ก็ trigger Sendgrid ก็เป็น Best practice ที่ดีอยู่แล้วนิหว่า….

งั้นตอนนี้ก็ได้แต่รอปัญหามันเกิดขึ้นมาก่อน แล้วถึงจุดที่ว่า เฮ้ย…แก้เหอะ ตอนนั้นค่อยทำละกันเนอะ 😁

Like what you read? Give Kawin Glomjai a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.