/yayinlar arşivi online

denizdenbabamciksa.com’un yeni bölümlerinden birisi olan yayın arşivi, bir e-ticaret modülünün altında yayına girdi.

Dünyanın farklı yerlerinde su ürünleri sektörü ile ile ilişkili olan dökümanların Türkçe’ye çevirilerini içerecek olan Yayınlar, aynı zamanda denizdenbabamciksa.com’un e-ticaret altyapısına potansiyel müşterileri hazırlamak için bir girişimin ilk adımı.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.