Bij het verlaten van het verzorgingstehuis waar zijn moeder woonde kreeg Frank plotseling een hartstilstand. Zomaar uit het niets. Een ervaring die alles veranderde. Na drie dagen in coma moest Frank opnieuw leren praten, schrijven en rekenen. Best bijzonder aangezien Frank in zijn vorige leven statisticus was bij de Nederlands Bank. Nu, vijf jaar later maakt Frank een blakende indruk en is o.a. lid van de Ouderen Advies Raad voor stadsdeel Oost. Ook is Frank lid van het dagelijks bestuur van Amsterdam Oost Verenigd. Een baan op vrijwillige basis, maar wel een die meer tijd kost dan een normale full time baan. Voor Frank is dit geen probleem. Hij geeft om de buurt waar hij woont, gelooft in een wijkgerichte aanpak en wil graag iets terug doen voor de samenleving.

De Vereniging Ouderen Adviesraad Oost (OAR) is een door de deelraad ingestelde adviesraad, die gevraagd en ongevraagd advies geeft aan het bestuur over alle aangelegenheden op het terrein van het welzijn der ouderen in brede zin. De OAR signaleert en adviseert over allerlei thema’s die van belang zijn voor ouderen zoals de beschikbaarheid van woningen, vervoer, voorzieningen, mantelzorgers etc. De OAR vormt een belangrijke schakel tussen ouderen en de aanwezige instanties.

Ik hoor Frank uit over z’n werkwijze en wat hij denkt dat de succesfactoren zijn om ouderen te ondersteunen. Hier enkele van Frank’s lessen:

1.Vraag niet wat mensen nodig hebben, maar wat ze willen bijdragen!

“Als ik met mensen praat ga ik niet te veel in op de zorgbehoefte. Ik merk dat het beter werkt als je mensen vraagt wat ze zelf zouden willen doen”, vertelt Frank. Dit lijkt me een nuttig advies. Ook wij van Team Amsteldorp vallen snel in de valkuil om allerlei informatie uit mensen te halen, alsof wij de experts zijn of verantwoordelijk voor mogelijke oplossingen. Dat is natuurlijk niet waar. Steeds meer raak ik er van overtuigd dat als we al een rol hebben, deze zit in het stimuleren van de oplossingskracht van mensen zelf. Zo’n vraag naar wat iemand zelf wil doen kan daar een goed startpunt voor zijn.

2. Werk kleinschalig en op maat

In de jaren dat Frank nu actief is gelooft hij steeds meer in kleinschaligheid. Frank is actief in vele wijken in Amsterdam Oost en elke buurt is zo anders. Wat werkt in de Indische buurt, werkt waarschijnlijk niet voor Amsteldorp. Je moet dus voorzichtig zijn om oplossingen uit te rollen. Elke wijk behoeft zijn eigen aanpak. Alleen als mensen elkaar kennen kunnen er nieuwe dingen ontstaan en dat kan alleen op een kleine schaal. Mooie voorbeelden vindt Frank de buurtkrant, een ‘ straatadvocaat’: iemand die zich verantwoordelijk voelt voor z’n straat en de ogen en oren wil zijn.

3. Ga als vrijwilligersorganisatie naar andere instanties toe en dwing respect af

Ik vraag aan Frank wat de positie is van de Ouderen Advies Raad in het web van alle andere zorg instanties. Frank geeft aan dat de OAR zeker serieus wordt genomen, maar dat hij daar zelf ook veel aan heeft gedaan. “Je moet niet wachten tot instanties bij je langskomen, maar er gewoon zelf op af stappen. Ik heb nu goede contacten op vele niveaus door de hele gemeente. Ik ben handig in sociale contacten en zorg er gewoon voor dat we aan tafel zitten”. Wellicht een strategie waar andere informele netwerken ook van wat kunnen opsteken.

4. Samen eten en drinken werkt altijd

Als je mensen bij elkaar wilt halen, begin dan met samen eten, zegt Frank. En dat is een simpele boodschap die zorg en welzijns instanties ook zouden moeten begrijpen. Het is daarom een gemis, vindt Frank, dat eten en drinken om buurtbewoners bij elkaar te krijgen niet meer wordt gefinancierd vanuit de gemeente. De potjes daarvoor drogen op. Terwijl laagdrempelig en op een persoonlijke manier met elkaar in contact komen vaak zoveel effectiever is dan de vaak professionele aanpak.

5. Maak een sociale kaart van de buurt

Een handige tip van Frank is tenslotte het maken van een sociale kaart in de buurt waarop formele en informele initiatieven en instanties op staan. Als een huisarts of een wijkverpleegkundige zo’n kaart hebben is het veel makkelijker om doorteverwijzen naar anderen, ook naar de informele netwerken. Natuurlijk moet zo’n kaart wel actueel blijven en telken worden bijgewerkt. Hier moet iemand zich over ontfermen. Een opbrengst van team Amsteldorp is het maken van zo’n kaart voor de wijk Amsteldorp.

Team Amsteldorp

Kennisland en de gemeente Amsterdam zoeken naar verhalen van bewoners van de buurt. Hoe is het om in Amsteldorp te wonen? Is het een wijk waar je zelfstandig woont, of een buurt waar je samenleeft? En wat houdt zelfstandig in? Volg ons hier!

  Chris Sigaloff

  Written by

  Chris Sigaloff, voorzitter stichting Nederland Kennisland Director Knowledgeland Expert in social innovation, education and public sector innovation

  Team Amsteldorp

  Kennisland en de gemeente Amsterdam zoeken naar verhalen van bewoners van de buurt. Hoe is het om in Amsteldorp te wonen? Is het een wijk waar je zelfstandig woont, of een buurt waar je samenleeft? En wat houdt zelfstandig in? Volg ons hier!

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade