Wieteke Vrouwe
Dec 1, 2015 · 4 min read

Afgelopen vrijdag kwam ons team weer bijeen in Café de Omval om onder het genot van hete koppen koffie samen te bespreken welke stappen er in de afgelopen weken gezet zijn (en dat zijn er veel!), en welke stappen we de komende tijd nog gaan ondernemen.

Wat is er gebeurd?

Er is met veel enthousiasme en energie gewerkt aan het ophalen van informatie over de organisaties in de buurt en hun aanbod, o.a. door een interview met (eigen teamlid) Annette Bense en een interview met Nico van Apeldoorn (Voorzitter van Buurtbeheer A’dorp/Wetbuurt). Ook is er onderzoek gedaan naar:

 • langer zelfstandig thuis wonen: hoe weet je wat de mogelijkheden zijn? En hoe kunnen we mensen hier bewust van maken?
 • Meedoen in de wijk: willen mensen dat wel? En wat is ervoor nodig om buurtbewoners te bereiken? Lees meer over dit thema in de blog van Edward over onze eerste bijeenkomst.
 • je ‘thuis’ voelen in de buurt. Marjan van Ymere is bijvoorbeeld de straat op geweest om bij nieuwkomers in de buurt aan te bellen en hen te bevragen over het leven in Amsteldorp/de Wetbuurt en hoe ze verwelkomd zijn — best spannend, maar goed bevallen voor zowel Marjan als de bewoners!

Naar aanleiding van de informatie die we hebben opgehaald, zijn de thema’s die we eerder in 5 aparte onderwerpen verdeelden opnieuw geordend tot 3 grotere thema’s:

 1. De (verbinding tussen) de vraag van bewoners en het aanbod van organisaties
 2. Langer zelfstandig thuis wonen
 3. ‘Thuis’ zijn in de buurt en sociale netwerken
Team Amsteldorp druk in gesprek in Café de Omval. (Foto: Kennisland onder licentie een Creative Commons Naamsvermelding-licentie)

Uit ons gesprek kwam een aantal ideeën voor prototypes (kleine, concrete tests) naar voren:

 • Het aanbod van formele en informele organisaties in de buurt zichtbaar samenbrengen. Dat kan in ieder geval op een (online) platform, zoals op de site van Amsteldorp Actief en in de boodschappenbus. Daarnaast eventueel ook ‘offline’, bijvoorbeeld in een uitbreiding van het Hoekhuis-krantje.
 • (digitale) Communicatiewegen tussen organisaties zijn niet altijd gebruiksvriendelijk of werken niet goed, kwam naar voren uit de wijktafel. Ondanks dat dit waarschijnlijk een stedelijke vraag is waar meerdere wijktafels mee zitten zouden we kunnen prototypen/uitproberen hoe software er anders uit zou kunnen zien. Ook checken we welke ontwikkelingen er al elders in de stad gaande zijn.
 • Vrijwilligers in zowel het Hoekhuis als de Open Hof (en wellicht andere organisaties) blijken uit ervaring vaak niet zo sterk onderbouwd als het gaat om signalering en doorverwijzen. We prototypen een cursus voor vrijwilligers die hen helpt in het ontwikkelen van deze vaardigheden.
 • Woningcorporaties lijken hun gebiedsbeheerders op verschillende manieren in te zetten - bewoners ervaren de hulp van Ymere bijvoorbeeld als positief. We zoeken een manier voor corporaties om elkaars goede voorbeelden navolging te kunnen geven.
 • Aan het vorige punt gekoppeld proberen we de rol van de gebiedsbeheerder (zoals David van Ymere) te prototypen, welke sociale acties kan een gebiedsbeheerder uitvoeren en kunnen die worden opgenomen in een functieomschrijving?
 • Om het thuisgevoel in de buurt te versterken lijkt het belangrijk dat alle ‘bewoners’ van de buurt (incl. winkeltjes, hulporganisaties) elkaar enigszins kennen. Eventueel in samenwerking met een kunstenaar proberen we mensen op leuke, originele manieren aan elkaar te verbinden die niet geforceerd, maar juist natuurlijk voelen (er kwam een aantal voorbeelden aan bod, van bijvoorbeeld winkeleigenaren die hun klanten bij naam kennen, een mopperclub, fitnessapparaten in het park, wandelen in kleine groepjes, statushouders en ouderen verbinden door middel van een wandeling (Walk the Talk gedoopt), etc.)

Als laatste vonden we nog twee andere interessante punten waar we mee aan de slag willen:

 1. De gemeente lijkt bewoners niet goed door te verwijzen, zowel bij Meldpunten Overlast (er is onderscheid tussen Meldpunt Jeugd en Meldpunt Zorg) als bij algemene vragen (die wellicht niet bij de gemeente thuis horen). Kunnen we hierover met de gemeente in gesprek? Hoe ervaren zij dit?
 2. In de wijk zit reclamebureau BSUR. Het lijkt ons leuk als zij niet slechts een reclamebureau zijn die in de wijk gevestigd is, maar ook een (kleine) maatschappelijke functie kan vervullen. Hoe kijkt BSUR hier zelf tegenaan?

Te zetten stappen
Er zijn dus al ideeën ontstaan naar aanleiding van onze eerste gesprekken! In het lab proberen we deze ideeën vaak zo klein mogelijk uit (‘prototypen’), zonder groot budget, maar met de mogelijkheid om concreet te zijn, feedback te ontvangen, snelle aanpassingen te doen en zo te ontdekken wat er wel en niet zou kunnen werken in de wijk.

Prototyping week

Samen hebben we daarom besloten dat we in de eerste week van februari een prototyping week willen organiseren. Tijdens deze week gaan we met het team de bovenstaande (en misschien nog wel andere) ideeën uitproberen, testen en verbeteren om ze uiteindelijk te kunnen presenteren aan een groter netwerk van betrokkenen in de wijk; hoe kijken zij tegen de prototypes aan? Zouden we er een aantal kunnen gaan uitvoeren?
Maar eerst gaan we uiteraard nog wat verhalen najagen — meer mensen spreken, om nóg meer informatie te verzamelen voor februari.

Team Amsteldorp

Kennisland en de gemeente Amsterdam zoeken naar verhalen van bewoners van de buurt. Hoe is het om in Amsteldorp te wonen? Is het een wijk waar je zelfstandig woont, of een buurt waar je samenleeft? En wat houdt zelfstandig in? Volg ons hier!

Wieteke Vrouwe

Written by

enabling social innovation at kennisland

Team Amsteldorp

Kennisland en de gemeente Amsterdam zoeken naar verhalen van bewoners van de buurt. Hoe is het om in Amsteldorp te wonen? Is het een wijk waar je zelfstandig woont, of een buurt waar je samenleeft? En wat houdt zelfstandig in? Volg ons hier!

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade