Wieteke Vrouwe
Dec 8, 2015 · 2 min read

Door Edward Schenk.

Tijdens de eerste Sprint van Team Amsteldorp delen we ons op in teampjes rond verschillende terugkerende thema’s uit de verhalen van vorig jaar. Ons teampje kwam bij elkaar om op posters te schrijven welke dingen we al weten over het thema ‘meedoen in de wijk’, welke dingen we denken te weten en welke dingen we nog willen weten — om zo tot actie over te kunnen gaan.

Er waren veel briefjes in de categorie ‘Wat we weten’.
Constateringen dat er al veel in de wijk te doen is maar niet iedereen dat weet, dat niet iedereen te bereiken is en dat ook niet iedereen hoeft mee te doen, dat er kantines zijn (op de sportvelden?) die door-de-weeks niet gebruikt worden, dat er veel eenzame mensen zijn waarvan we nauwelijks iets afweten.

Er waren wat minder briefjes in de categorie ‘Wat denken we te weten’.
Jongen mensen zijn niet geïnteresseerd in een Hoekhuis, de activiteiten zijn er voor ouderen. Door de veranderende samenstelling van de inwoners is meedoen lastiger. Een informeel netwerk waar vraag en aanbod samenkomen zou helpen en kan mensen aan elkaar koppelen.

De categorie ‘Wat we willen weten’ was door Kennisland samengesteld.

  1. Hoe krijgen we inzicht in diversiteit van bewoners?
  2. Weten we als organisaties van elkaar wie we willen bereiken? Hoe kunnen we beter samenwerken?
  3. Wat moeten we samen doen voor jongeren en middelbaren?
  4. Wie / welke groepen bereiken we nu niet? Waarom? Willen ze dat wel?
  5. Hoeveel behoefte is er aan netwerken? Willen we samen activiteiten ontwikkelen?

Ons groepje (Francisca Flinterman, Chris Sigaloff en Edward Schenk) schrapte als eerste de vragen 1 tot en met 3 omdat die eigenlijk bij andere groepjes horen: dat zijn immers vooral vragen die (vonden wij) bij de betreffende organisaties thuishoren.

We richtten ons op vraag 4 en 5 en voegden er nog een vraag aan toe.

6. Wat zijn de werkbare / werkzame elementen van samen dingen doen?

Na onderling overleg kwamen we uit op het ondervragen van enkele individuen (Edward, in zijn eigen directe omgeving) en van het opzoeken van verschillende ‘eenzamen’ (Francisca, met de hulp van wijkzorg en eventueel Hoekhuis).

We kwamen ook op het idee van een soort Mededelingenbord aan het entrée van de wijk (bij de bloemenstal of daar tegenover) waar als proef van een paar maanden de agenda van Het Hoekhuis en Amsteldorp Actief hangt maar ook de activiteiten die Dynamo verder nog organiseert en anderen waarvan we nog niet weten dat ze actief zijn. Op de rechterhelft is dan een ‘wisselmarkt’ voor vraag & aanbod waar mensen op kunnen hangen wat ze zoeken of wat ze te bieden hebben. Chris zal bij het Stadsdeel (Broer) uitzoeken hoe zoiets gerealiseerd kan worden.

Tot zo ver!

Team Amsteldorp

Kennisland en de gemeente Amsterdam zoeken naar verhalen van bewoners van de buurt. Hoe is het om in Amsteldorp te wonen? Is het een wijk waar je zelfstandig woont, of een buurt waar je samenleeft? En wat houdt zelfstandig in? Volg ons hier!

Wieteke Vrouwe

Written by

enabling social innovation at kennisland

Team Amsteldorp

Kennisland en de gemeente Amsterdam zoeken naar verhalen van bewoners van de buurt. Hoe is het om in Amsteldorp te wonen? Is het een wijk waar je zelfstandig woont, of een buurt waar je samenleeft? En wat houdt zelfstandig in? Volg ons hier!

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade