Het is de laatste dag van het Amsteldorp Lab en er moet vandaag veel geregeld worden voor de barbecue en martkplaats die tussen 17.00 en 19.00 gaat plaatsvinden op het pleintje. De sfeer zit er lekker in, ondanks de vermoeidheid die er inmiddels flink is ingeslopen bij de teamleden. Avonden doorwerken om verhalen te verwerken en de lab methodologie aan te scherpen hebben ervoor gezorgd dat er weinig is geslapen afgelopen week. Het is de moeite waard, want vandaag zal een gedeelte van het eindresultaat zichtbaar worden tijdens de Buurt Markplaats en Barbecue!

Broer deelt cadeautjes uit: boekjes over Amsterdam Oost!

We beginnen de bespreking met een overzicht van de taken en activiteiten vandaag, want er moet nog veel geregeld worden. Er komen verschillende kramen te staan op het pleintje, met bewoners of organisaties die iets moois kunnen betekenen voor Amsteldorp. Zo komen er op het pleintje op het Buitenrustpad een Pop-up store, Hoeckhuys, Open Hof, Smoelenboek, Amsteldorp Lab, Safari voor Professionals en een Sociale Netwerkkaart kraam te staan, samen met een Buurtnieuwtjes en Roddelbank. We hebben het erover dat bepaalde uitkomsten van het Lab direct waarneembaar en te gebruiken zijn. Een directe uitkomst van het Amsteldorp Lab is bijvoorbeeld de sociale netwerkkaart met alle informele en formele organisaties, waar veel vraag naar is onder de Amsteldorp bewoners. Het verbinden van mensen en organisatie die elkaar zonder het Amsteldorp Lab niet zouden hebben leren kennen is een andere waardevolle opbrengst die ook zal plaatsvinden tijdens de marktplaats. Broer verteld dat er al een datum is uitgekozen voor een safari met professionals. Op 19 augustus kunnen professionals samen met buurtbewoners door de wijk lopen, en ontdekken wat de mooie en minder mooie kanten van Amsteldorp zijn.

We bespreken één voor één alle kraampjes en de logistiek van de markplaats, zoals de plaatsing van de kramen, horeca-aangelegenheden, en het uitwerken van alle ontwerpen. Ieder teamlid heeft één of twee kraampjes onder zijn of haar hoede. We krijgen het ook over de Amsteldorp Lab kraam. Broer noemt dat deze geen centrale plaats op de markplaats in moet nemen, omdat het om de kramen van de bewoners moet gaan. Marlieke legt uit dat het belangrijk is dat mensen een plek hebben waar ze kunnen bekijken hoe het onderzoek van Amsteldorp Lab is geweest de afgelopen twee weken, wat zijn kenmerken van een lab methodologie en wat zijn de uitkomsten van ons lab? We hebben het tenslotte over de nieuwe verbindingen die zijn ontstaan tussen organisaties en mensen tijdens het Amsteldorp Lab en we hebben het over nieuwe verbindingen die hopelijk gaan plaatsvinden tijdens de marktplaats. Het belooft een spannende laatste dag te worden, met als grand finale de Buurt Markplaats en Barbecue!

Janny Kappert

Team Amsteldorp

Kennisland en de gemeente Amsterdam zoeken naar verhalen van bewoners van de buurt. Hoe is het om in Amsteldorp te wonen? Is het een wijk waar je zelfstandig woont, of een buurt waar je samenleeft? En wat houdt zelfstandig in? Volg ons hier!

  Janny Kappert

  Written by

  Team Amsteldorp

  Kennisland en de gemeente Amsterdam zoeken naar verhalen van bewoners van de buurt. Hoe is het om in Amsteldorp te wonen? Is het een wijk waar je zelfstandig woont, of een buurt waar je samenleeft? En wat houdt zelfstandig in? Volg ons hier!

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade