ปิดโรงหนังดู VENOM กับ #TeamAppMan

#AppManสายเปย์ เหมาโรงหนังให้เลยยยยย

AppMan
AppMan
Oct 14, 2018 · 2 min read
Image for post
Image for post

วันศุกร์แห่งชาติแบบนี้ #TeamAppMan ปิดโรงหนังชวนผู้โชคดีมาดูหนัง Anti-hero ฟอร์มยักษ์ที่ทำยอดเปิดตัวสูงสุดในเดือนตุลาคมอย่าง VENOM ในกิจกรรม #AppManMovieNight #ดูหนังกับแอพแมน ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 ที่ Esplanade Cineplex Ratchadapisek

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

ก่อนจะดูหนัง ก็ต้องมีการลงทะเบียนกันตามธรรมเนียมเช่นเดิม และแน่นอนว่าจะพลาดไม่ได้เลย กับการถ่ายรูปกับอุปกรณ์น่ารักๆ มากมาย ที่ทางเราได้เตรียมไว้ให้

Image for post
Image for post

ดู Props แล้วก็มาชมภาพบรรยากาศการลงทะเบียนกันบ้างดีกว่า

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

และเพียงแค่ถ่ายรูปอัพขึ้น Facebook และติด hashtag #TeamAppMan และ #AppManMovieNight ก็ได้รับ Popcorn set (Popcorn + เครื่องดื่ม) ฟรีๆ คนละ 1 Set เลย เรียกว่าวันนี้มาแต่ตัวที่เหลือเราจัดให้จริงๆ

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

เพราะ #AppManสายเปย์ เหมาปิดโรงให้ เลยไม่มีตัวอย่างหนังหรือโฆษณามาคั่นให้เสียเวลา และยังได้ชม VDO สั้นๆ ที่ทางเรากำกับเอง ถ่ายเอง แสดงเอง ทำให้ได้เห็นบรรยากาศการทำงานจริงๆ ของเรา และเรายังได้รู้จักกันมากขึ้นอีกด้วย

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
ภาพบรรยากาศตอนชม VDO สั้นของ #TeamAppMan

AppMan Movie Night รอบนี้ก็จบลงด้วยความสุขและรอยยิ้มของผู้ร่วมกิจกรรม ส่วนครั้งต่อไป #TeamAppMan จะมีอะไรดีๆ จัดขึ้นอีกเมื่อไหร่ ติดตามพวกเราได้ Facebook : AppMan / Instagram / Medium / Hashtag ของพวกเรากัน

กดอะไรก็กดได้ แต่อย่ากด Unfollow กันก็พอ ◑ω◐ เพราะเรายังมีกิจกรรมและเรื่องราวดี ๆ อีกมากมายที่อยากแบ่งปัน และไม่อยากให้ทุกคนพลาดไปนะคะ ❤❤


,, ปิดท้ายกันด้วย ,,

Image for post
Image for post
AppMan — Nextzy — Driodsans

teamappman

AppMan has become a leading provider in life insurance…

AppMan

Written by

AppMan

AppMan has become a leading provider in life insurance space. We serve top insurers in Thailand by providing our solution to make insurance better.

teamappman

AppMan has become a leading provider in life insurance space. We serve top insurers in Thailand by providing our solution to make insurance better.

AppMan

Written by

AppMan

AppMan has become a leading provider in life insurance space. We serve top insurers in Thailand by providing our solution to make insurance better.

teamappman

AppMan has become a leading provider in life insurance space. We serve top insurers in Thailand by providing our solution to make insurance better.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store