AppMan
AppMan
Oct 27, 2018 · 1 min read

การฝึกงาน เป็นการเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่วัยทำงาน ให้ได้เรียนรู้และรับประสบการณ์จากการทำงานจริงๆที่แตกต่างไปจากในห้องเรียน การฝึกงานจึงมีความสำคัญและถูกบรรจุอยู่ในเงื่อนไขการเรียนของน้องนักศึกษา ดังนั้นประสบการณ์ที่ได้รับจะเป็นหนึ่งในโอกาสที่ปูทางสู่อนาคตการทำงานของน้องๆ และทำให้ Resume ของเราแตกต่างไปจากผู้สมัครคนอื่นๆ อีกด้วย

“ฝึกงานที่ไหนดี?” เชื่อว่าเป็นหนึ่งในคำถามยอดฮิตของน้องๆ ที่กำลังมองหาที่ฝึกงานกันอยู่ วันนี้พี่ๆ HR Girls ของ #TeamAppMan จะมาช่วยแนะนำน้องๆ กันนะคะ

การหาที่ฝึกงาน

เป็นหัวข้อสำคัญที่น้องๆ กังวลกันมาก เพราะปัจจุบันมีบริษัทที่รับนักศึกษาฝึกงานจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาคือ ไม่รู้จะเลือกที่ไหนดี สภาพแวดล้อมของบริษัทที่ไปฝึกงานจะดีไหม ตำแหน่งที่จะสมัครไปต้องทำอะไรบ้าง

1. Website หางาน

ปัจจุบันเพียงแค่ Search คำว่า “หาที่ฝึกงาน” “สมัครฝึกงาน” ก็มี Website จำนวนมากขึ้นมาให้เลือก โดย Website ที่เป็นที่นิยมของน้องๆ นักศึกษาฝึกงานก็มีทั้ง
- เด็กฝึกงาน.com
- www.jobthai.com
- www.jobsdb.com
- www.workventure.com
- www.jobbkk.com

ข้อดีของการสมัครงานผ่าน website หางาน คือ น้องๆ จะได้เห็นรายละเอียดงาน (Job description) และคุณสมบัติ (Job qualification) ของตำแหน่งที่ตัวเองสมัคร รวมถึงข้อมูลของบริษัทและสวัสดิการต่างๆ ที่จะได้รับ

2. Website บริษัท

หลายๆ บริษัทสามารถส่งเอกสารสมัครงานผ่านทาง Website ของบริษัทได้ หากน้องๆ มีบริษัทที่เล็งไว้ในใจอยู่แล้ว การสมัครผ่าน Website ของบริษัท ก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ เพราะเราสามารถศึกษาข้อมูลรายละเอียดของบริษัทนั้นได้มากกว่าการสมัครผ่าน Website หางาน ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างบริษัท ตำแหน่งที่เปิดรับ Product รวมไปถึงสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมองค์กรได้

3. ผ่านทางคณะ

บางคณะมีการทำข้อตกลงกับทางบริษัท เรื่องการส่งนักศึกษาเพื่อฝึกงาน น้องๆ สามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่คณะหรืออาจารย์ เพื่อขอฝึกงานในบริษัทนั้นๆ ได้เหมือนกัน

4. สอบถามจากรุ่นพี่

การสอบถามจากรุ่นพี่ที่เคยฝึกงานในบริษัทนั้นๆ มาก่อน ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำให้ได้ข้อมูลเชิงลึกของบริษัท ทั้งเรื่องลักษณะการทำงานของเด็กฝึกงานในบริษัท สภาพแวดล้อมที่แท้จริงและวัฒนธรรมในองค์กร มีหลายๆ บริษัทที่รับเด็กฝึกงานที่มีความสามารถและศักยภาพ บรรจุเข้าเป็นพนักงานตัวจริงหลังจากที่เรียนจบ การสอบถามรุ่นพี่ที่เคยฝึกงานในบริษัทมาก่อน อาจทำให้น้องๆ ได้รับคำแนะนำที่ดีในการฝึกงานด้วยนะคะ

5. จากกิจกรรม Job Fair

มหาวิทยาลัยต่างๆ จะมีการจัดกิจกรรม Job Fair เพื่อให้ผู้ประกอบการบริษัทต่างๆ ได้พบปะกับนักศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาปีสุดท้าย ถือเป็นโอกาสดีที่น้องๆ จะได้เข้าไปสอบถามกับพี่ๆ จากบริษัทต่างๆ ในเรื่องที่ต้องการทราบ และสามารถส่ง Resume เพื่อขอฝึกงานได้โดยตรงอีกด้วย

หลังจากที่ได้บริษัทและตำแหน่งที่น้องๆ อยากฝึกงานแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือการติดต่อและส่งเอกสารสมัครงาน โดยการรับเข้ามาฝึกงานนั้นขึ้นอยู่กับ Process ของแต่ละบริษัทค่ะ

ประสบการณ์ตรงในการฝึกงานที่ APPMAN ของน้องดล จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT)

อย่างที่ APPMAN น้องๆ สามารถติดต่อสอบถามพี่ๆ HR Girls ได้หลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage : AppMan หรือส่ง Resume พร้อมระบุตำแหน่งที่อยากมาทำและระยะเวลาในการฝึกงานมาทาง career@appman.co.th หรือส่ง Resume มาทาง Website : www.appman.co.th ก็ได้เช่นเดียวกัน หรือติดตามข่าวสารการออกบูธ Job Fair มหาวิทยาลัยต่างๆ ผ่านทาง Facebook ของเรา

หลังจากพี่ๆ ได้รับ Resume แล้วก็จะติดต่อกลับไป เพื่อถามรายละเอียดเพิ่มเติมและนัดสัมภาษณ์ สำหรับบางตำแหน่งจะมีการส่ง Test ให้น้องๆ ทำด้วยค่ะ จากนั้นเราจะแจ้งผลการรับเข้าฝึกงาน และส่งเมลล์ยืนยันการตอบรับ พร้อมทำแจ้งรายละเอียดเอกสารที่เราต้องการเพิ่มเติมค่ะ และรอต้อนรับน้องๆ ในวันเริ่มงานค่ะ

teamappman

AppMan has become a leading provider in life insurance space. We serve top insurers in Thailand by providing our solution to make insurance better.

AppMan

Written by

AppMan

AppMan has become a leading provider in life insurance space. We serve top insurers in Thailand by providing our solution to make insurance better.

teamappman

AppMan has become a leading provider in life insurance space. We serve top insurers in Thailand by providing our solution to make insurance better.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade