5 ช่องทางในการหาที่ฝึกงานโดนๆ

AppMan
AppMan
Oct 27, 2018 · 1 min read
Image for post
Image for post

การหาที่ฝึกงาน

1. Website หางาน

2. Website บริษัท

3. ผ่านทางคณะ

4. สอบถามจากรุ่นพี่

5. จากกิจกรรม Job Fair

ประสบการณ์ตรงในการฝึกงานที่ APPMAN ของน้องดล จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT)

teamappman

AppMan has become a leading provider in life insurance…

AppMan

Written by

AppMan

AppMan has become a leading provider in life insurance space. We serve top insurers in Thailand by providing our solution to make insurance better.

teamappman

AppMan has become a leading provider in life insurance space. We serve top insurers in Thailand by providing our solution to make insurance better.

AppMan

Written by

AppMan

AppMan has become a leading provider in life insurance space. We serve top insurers in Thailand by providing our solution to make insurance better.

teamappman

AppMan has become a leading provider in life insurance space. We serve top insurers in Thailand by providing our solution to make insurance better.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store