6 เทคนิคในการฝึกงานให้ประสบความสำเร็จ

AppMan
AppMan
Nov 12, 2018 · 2 min read

Blog ที่แล้ว เราได้พูดถึง “5 ช่องทางในการหาที่ฝึกงานโดนๆ” กันไปแล้ว ก็มาถึงช่วงเวลาในการฝึกงาน เป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์อย่างเต็มที่ แต่จะมากหรือน้อยนั้น ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคน งั้นเรามาดูเทคนิคที่จะช่วยให้เราได้รับประสบการณ์จากการฝึกงานอย่างเต็มที่กันดีกว่า

1. ตั้งเป้าหมายในการฝึกงาน : อันดับแรกสุด คือ การตั้งเป้าหมายในการฝึกงานของเรา เช่น สิ่งที่เราอยากเรียนรู้คืออะไร สิ่งที่เราอยากได้จากการฝึกงานครั้งนี้คืออะไร หลังจากฝึกงานจบลงแล้วเราคิดว่าเราจะต่างจากตอนที่เริ่มมาฝึกยังไง เป็นต้น การมีเป้าหมายจะทำให้เราไม่รู้สึกไร้ทิศทางเมื่อถึงเวลาที่ต้องมาฝึกงานจริง

2. กระตือรือร้น : เมื่อได้รับมอบหมายงานต่างๆ ทำงานด้วยความกระตือรือร้นและมุ่งมั่น จะทำให้การฝึกงานของน้องไม่น่าเบื่อ

3. คิดบวก และเปิดรับสิ่งใหม่ๆ : พลังของ Positive Thinking จะช่วยให้การทำงานสนุกมากขึ้น และที่สำคัญการเปิดใจที่พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ นอกเหนือไปจากห้องเรียนและสิ่งที่เรียนมา จะทำให้เราสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้มากกว่าเดิม อาจทำให้เราค้นพบความชอบและความถนัดใหม่ๆ ที่แท้จริงอีกด้วย

4. เป็นเจ้าหนูจำไม : ข้อดีของการเป็นเด็กฝึกงาน คือ พี่ๆ ทุกคนพร้อมที่จะตอบข้อสงสัย เพราะฉะนั้นแล้วอย่ากลัวที่จะถามเพื่อหาคำตอบในสิ่งที่สงสัยหรือไม่เข้าใจ แต่แอบกระซิบบอกนิดนึงว่า “การรู้จักตั้งคำถามที่ดี” จะทำให้เราได้รับคำตอบที่ถูกต้องและมีประโยชน์มากกว่า และทำให้เราได้คะแนนความเอ็นดูพิเศษจากพี่ๆ ที่สอนงานเพิ่มอีกด้วยนะคะ

5. คิดนอกกรอบ : ข้อดีอีกข้อหนึ่งของการเป็นเด็กฝึกงาน คือ มีไอเดียใหม่ๆ ที่เหลือล้น และไม่ยึดติดอยู่ในกรอบการทำงานแบบเดิม หลายๆ บริษัทจะชอบมากหากน้องๆ โชว์ไอเดียใหม่ๆ หรือความคิดนอกกรอบที่ช่วยให้การทำงานรวดเร็วขึ้นกว่าเดิม

6. มีวินัยในตัวเอง : การฝึกงานที่บริษัทใดก็ตาม การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทถือเป็นเรื่องที่สำคัญ ไม่ใช่แค่ข้อบังคับบริษัทแต่เพียงอย่างเดียว น้องๆ ต้องรักษาระเบียบวินัยของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งกาย การเข้างานตรงตามเวลา รวมถึงความรับผิดชอบต่างๆ เมื่อได้รับมอบหมายงาน

ในบางบริษัทจะมีการประเมินผลการทำงานของน้องฝึกงานทุกเดือน และชี้แจงข้อดี-ข้อเสีย เพื่อให้น้องๆ ได้พัฒนาตัวเองให้ดียิ่งๆ ขึ้น และที่สำคัญในบางบริษัทก็มีการให้โอกาสน้องฝึกงานที่ผลงานดี ได้เข้าเป็นพนักงานหลังจากเรียนจบอีกด้วย

ประสบการณ์จากพี่ๆ อดีตนักศึกษาฝึกงานที่ APPMAN ซึ่งได้เซ็นสัญญารับเข้าเป็นพนักงานหลังจากเรียนจบ

APPMAN เอง จะมีการประเมินการทำงานของน้องฝึกงานทุกๆ เดือน และชี้แจงถึงจุดแข็ง — จุดอ่อน รวมทั้งสิ่งที่น้องควรพัฒนา เพื่อให้การฝึกงานในเดือนต่อๆ ไป มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญหากน้องๆ มีความสามารถในการทำงานที่โดดเด่น ผลการประเมินของน้องๆ จะนำมาพิจารณาเพื่อเจรจาพูดคุยเรื่องการเซ็นสัญญาเป็นพนักงานของบริษัทฯ หลังจากที่เรียนจบอีกด้วย

ที่ผ่านมาเราได้เปิดรับน้องๆ เข้ามาเป็นตัวจริงของ #TeamAppMan เป็นจำนวนมาก รวมทั้งได้มอบประสบการณ์การทำงานดีๆ ให้กับน้องๆ ไม่ว่าจะเป็นจากโครงการสหกิจ Internship หรือ Summer Camp มากมาย ตัวอย่างเช่น

เรื่องเล่าจาก AppMan Summer Camp 2018

▶ ประสบการณ์การฝึกงานของน้องแน็ก จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT)

สำหรับน้องๆ คนไหนสนใจที่จะฝึกงานกับ #TeamAppMan สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FACEBOOK หรือส่งเอกสารมาที่ career@appman.co.th แล้วพี่ๆ HR Girls จะรีบติดต่อกลับไปหานะคะ

teamappman

AppMan has become a leading provider in life insurance…

AppMan

Written by

AppMan

AppMan has become a leading provider in life insurance space. We serve top insurers in Thailand by providing our solution to make insurance better.

teamappman

AppMan has become a leading provider in life insurance space. We serve top insurers in Thailand by providing our solution to make insurance better.

AppMan

Written by

AppMan

AppMan has become a leading provider in life insurance space. We serve top insurers in Thailand by providing our solution to make insurance better.

teamappman

AppMan has become a leading provider in life insurance space. We serve top insurers in Thailand by providing our solution to make insurance better.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store