Mobile first InsurTech ไม่ใช่กำลังจะมา แต่มาแล้วแน่นอน !!!

Nattaphong
Nov 16, 2018 · 1 min read

คุณเคยสงสัยไหม ? ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ ที่โทรศัพท์มือถือของเรากลายเป็นนาฬิกาปลุก และเป็นหนังสือพิมพ์ผ่าน Social media ต่าง ๆ ล่าสุดทุกวันนี้โทรศัพท์ของเราเป็น Banking เคลื่อนที่ไปแล้ว

จากผลสำรวจของ Statista พบว่าปัจจุบันคนทั่วโลกใช้โทรศัพท์ Smartphone มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ข้อมูลปี 2018 ผู้ใช้โทรศัพท์ Smartphone 2.53 หมื่นล้านคน มากกว่า ปี 2017 กว่า 8.3 % และ คาดการณ์ในปี 2019–2020 จะมีผู้ใช้เพิ่มสูงขึ้นเป็น 2.71 หมื่นล้านคน และ 2.87 หมื่นล้านคน ตามลำดับ โดยเฉลี่ยเราใช้ Smartphone ประมาณ 3–4 ชั่วโมง ต่อวัน และ อีก 16 % ใช้เวลาไปกับ Smartphone ถึง 5 ชั่วโมง ต่อวัน ซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามือถือของเราติดตามเราไปทุกที่ทุกเวลาจริง ๆ

Mobile Society

Mobile first ทำให้กระแส Digital เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตอบสนองต่อกระแสนี้ รวมถึงธุรกิจประกันชีวิต ซึ่งได้ประยุกต์เทคโนโลยีต่าง ๆ ให้ตอบโจทย์กับกระแส Mobile first เพราะผู้คนยุคปัจจุบันหันมาให้ประโยชน์กับการซื้อประกันชีวิต ไม่ใช่เพียงแค่การลดหย่อนภาษีหรือออมเงิน แต่เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและปัญหาสุขภาพ ในยามฉุกเฉินอีกด้วย

InsurTech จึงไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป ถ้านับจากสถิติการใช้งานในประเทศไทย ธุรกิจประกันชีวิตของประเทศไทยมีจำนวนตัวแทน และนายหน้าประกันชีวิตมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน โดยข้อมูล ณ สิ้นปี 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 387,157 ราย ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ปี และแน่นอนเมื่อจำนวนคนเพิ่มขึ้น ปัญหาก็เพิ่มขึ้นตามมา ยกตัวอย่างเช่น ปัญหาที่ตัวแทนขายผิดเงื่อนไข ชำระเงินผิดวิธี, การเสนอขายโดยบอกว่าเป็นการฝากเงิน, การแนะนำให้ผู้เอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์เดิมเพื่อซื้อกรมธรรม์ใหม่ เป็นต้น

Mobile Application สำหรับการขายประกันในยุคนี้ จำเป็นต้องออกแบบเพื่อให้ผู้บริโภคเชื่อใจและมีความโปร่งใสสำหรับเงินที่ผู้บริโภคจะใช้เพื่อบรรเทาความเสี่ยงในยามฉุกเฉิน InsurTech จึงต้องครอบคลุมการใช้งานที่สมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นการให้คำแนะนำเพื่อให้ลูกค้ารู้จักการวางแผนทางการเงิน การคำนวณค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ที่ได้รับ การกรอกข้อมูลที่ง่ายและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว การชำระเงินที่ทันต่อยุคสมัย เช่น Mobile banking หรือ QR Promptpay เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ผู้บริโภคหลายคนกำลังกังวลอยู่กับกระแส Mobile first ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในยุคนี้ ก็คือเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เข้ามากำกับดูแลความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยในอนาคตอันใกล้ เทคโนโลยี NDID (National Digital ID) จะเชื่อมต่อการยืนยันตัวตนทาง Digital จากทุกภาคส่วนมาไว้ด้วยกัน ซึ่งรัฐบาลได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนดวิธีการและรูปแบบการกำกับดูแลด้านความปลอดภัย การประเมินความเสี่ยง การทำสัญญาและกำหนดผลผูกพันทางกฎหมาย และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ จะเพิ่มความโปร่งใสให้กับภาคธุรกิจ และความไว้วางใจให้แก่ผู้บริโภคอย่างเห็นได้ชัด

อ้างอิง :

Statista, OIC

teamappman

AppMan has become a leading provider in life insurance…

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store