Townhall 2018 + New Year Party 2019

AppMan
AppMan
Nov 16, 2018 · 4 min read

“Something red + fabulous glow in the dark”

ช่วงปลายปีแบบนี้ก็ถึงคราวงาน Big Event ประจำปีของ #TeamAppMan นั่นก็คือ Townhall 2018!!!! แต่ปีนี้พิเศษกว่าทุกปี เพราะเป็นทั้งงาน Townhall 2018 และ New Year 2019 ไปด้วยเลย ณ ตอนนี้สามารถพูดได้ว่า “เราเป็นบริษัทแรกในประเทศไทย ที่จัดงานฉลองปีใหม่ 2019” เย้!!!

ใช่ค่ะ เราฉลองปี 2019 กัน ตั้งแต่พฤศจิกายน 2018 นี่แหละ!

สาเหตุที่ต้องจัดงานฉลองเร็ว เพราะว่าตารางงานของพวกเราแน่นมากกกกกก ก็อย่างที่เคยบอกก่อนหน้านี้มาหลายครั้งแล้วว่าเราเติบโตอย่างรวดเร็ว ไม่ใช่แค่จำนวนของทีม แต่ยังรวมไปถึงจำนวน Client ใหม่ๆ ทำให้ช่วงนี้ Hot สุดๆ เลยต้องขยับงาน New Year Party ขึ้นมาเร็วหน่อย (แต่ปีหน้าจะมีอะไร Surprise มั้ย ก็ต้องมาติดตามกันนะ)

เมื่อควบรวม 2 งานใหญ่แบบนี้ เรายกทีมทั้งบริษัทฯ ไปที่ห้อง Ballroom ชั้น 38 ของ Pullman Bangkok Hotel G ที่บรรยากาศดี วิวสวย และของกินอร่อยมาก จัดเต็มให้ไม่อั้นเลยทีเดียว


TOWNHALL 2018 Session 1

มีการพูดถึง New Team ของพวกเรา ที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนการทำงานของบริษัทฯ ให้มีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น จากนั้นเป็น Section ของ HR ที่พูดถึง The past — The present — The future ในเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทฯ แนะนำ Function งานใหม่ของ HR ที่มีเพิ่มเข้ามาในปีนี้ และเตรียมพร้อมในการเป็น Strategic Business Partner ให้กับองค์กรและพนักงานทุกคน

และสุดท้ายเป็นการบอกเล่าวิวัฒนาการและการเติบโตของ APPMAN ตั้งแต่ยังเป็นบริษัท Software house เล็กๆ ที่มีพนักงานแค่ไม่กี่คน จนกลายมาเป็น APPMAN ผู้นำทางด้าน InsurTech ของประเทศไทยในปัจจุบัน


TOWNHALL 2018 Session 2

ใน Session นี้ได้พูดถึงความสำเร็จของ AgentMate ที่กลายเป็น Top 3 ด้าน InsurTech และเป็นที่ 1 ในด้าน Life insurance ของประเทศไทย และถูกกล่าวถึงในแวดวงประกันระดับเอเชีย นอกจากนี้มีการพูดถึง “Our success” ความสำเร็จที่ผ่านมาของพวกเรา และขอบคุณพนักงานทุกคนที่เป็นส่วนสำคัญในการทำให้ #TeamAppMan เติบโตอย่างทุกวันนี้


APPMAN X …

ปิดท้ายที่เรียกว่าเป็น BIG SURPRISE!!!! สุดๆ จาก #AppManสายเปย์ มอบให้กับ Team AppMan เพื่อขอบคุณพนักงานสำหรับความทุ่มเทในการทำงานหนักมาตลอดทั้งปี นั่นก็คือ ….

“การแสดงสดจากวง COCKTAIL !!!!!”

ที่มาเล่นคอนเสิร์ตและร้องเพลงฮิตมากมาย ไม่ว่าจะเป็นคู่ชีวิต เธอ คุกเข่า ช่างมัน ทำดีไม่เคยจำ ฯลฯ และที่ขาดไม่ได้กับเพลงของหน้ากากหอยนางรม อย่างเพลง “หมดห่วง” และ “ตราบธุรีดิน” เรียกได้ว่างานวันนี้ APPMAN จัดให้พนักงานได้สนุกสนานและสร้างความทรงจำกับศิลปินดังอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียว

พิเศษสุดๆๆๆๆๆๆๆๆ เฉพาะพวกเราชาว APPMAN เท่านั้น!!!! กับเพลง กาลเวลาพิสูจน์คน ที่น้องบาส #TeamAppMan แฟนพันธุ์แท้เหนียวแน่นของ Cocktail ได้ร่วมร้องเพลงกับศิลปินในดวงใจของตัวเอง งานนี้ฟินจนไม่รู้จะฟินยังไงแล้วววววววววว

เพลง “กาลเวลาพิสูจน์คน” พี่โอม Cocktail ft. น้องบาส Team AppMan

หนึ่งใน Core Value ที่สำคัญของพวกเรา คือ “Everyone has high impact” นั่นคือ ทุกคนล้วนสำคัญต่อทีม และมีส่วนสำคัญอย่างมากที่ทำให้แอพแมนของพวกเราเดินทางกันมาได้ไกลถึงทุกวันนี้ HR Girls ขออนุญาตเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ขอบคุณทุกคนอีกครั้ง ที่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจให้กับครอบครัวแอพแมนมาโดยตลอด

มาร่วมสร้างทางเดินและความทรงจำที่ดีของพวกเราในปีหน้าและปีต่อๆ ไปด้วยกันแบบนี้อีกนะคะ ❤ ❤


ปิดท้ายด้วยภาพบรรยากาศในงาน ,,

Something Red
Fabulous glow in the dark

teamappman

AppMan has become a leading provider in life insurance…

AppMan

Written by

AppMan

AppMan has become a leading provider in life insurance space. We serve top insurers in Thailand by providing our solution to make insurance better.

teamappman

AppMan has become a leading provider in life insurance space. We serve top insurers in Thailand by providing our solution to make insurance better.

AppMan

Written by

AppMan

AppMan has become a leading provider in life insurance space. We serve top insurers in Thailand by providing our solution to make insurance better.

teamappman

AppMan has become a leading provider in life insurance space. We serve top insurers in Thailand by providing our solution to make insurance better.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store