Week 3: Flutter ile Mobil Uygulama Geliştirme Bootcamp

Üçüncü haftaya girerken uygulamamız daha da gelişmiş bir hal almaya başlıyor!

Technovation Proje Teslim tarihi yaklaşırken uygulamamızın giriş sayfasına parola doğrulaması, bildirim sistemleri ve çoktan seçmeli soru ekleme gibi seçenekler koymayı öğrendik.

Uygulamamızın son hali bu şekilde oldu:

GitHub linki

Dersin kaydı

Bu haftanın ödevi:

- projemize pub.dev’de kütüphaneleri(paketleri) araştırmak ve istediğimiz herhangi bir kütüphaneyi ekleyerek kullanmak

- Sayfa geçiş işlemlerini öğrendiğimiz için, projemize en az 2 sayfa(profil, ayarlar vs.) da oluşturup eklemek ve bunlara butonlarla veya istediğimiz herhangi bir widget ile geçiş yapmak

- Sayfada herhangi bir butona basınca geri gitmeyi sağlama

  • Profil sayfası oluşturup, bu sayfada; okumayı sevdiğimiz kitap türlerinin listelendiği bir dropdown menü, yaptığımız spor dalları için dolu checkboxlar, yapmadığımız spor dalları için boş checkboxlar, profil bilgileri için de text ve resim widgetları yerleştirelim.

Haftaya görüşmek üzere!

--

--

Katılımcılar, çevrelerinde yaşanan bir probleme çözüm üretmeyi amaçlayan mobil bir uygulama geliştirirler. Siz de Türkiye’de Technovation çalışmalarını sürdürme serüvenimizde bize eşlik edin!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store