Teknolojinin Ötesini Gündeme Taşıyan TekhneTalks, Serdar Kuzuloğlu İle Açılışı Yaptı

TekhneTalks
Feb 4, 2020 · 2 min read
Image for post
Image for post

Türkiye’nin önemli teknoloji ve ar-ge firmalarından Tekhnelogos, TekhneTalks adlı etkinlik serisinin ilkini 15 Ocak’ta düzenledi. Sanat, bilim, kültür ve teknoloji odaklı aylık konuşma serisinin ilk konuğu gazeteci M. Serdar Kuzuloğlu oldu.

Yoğun ilgiyle karşılanan ilk etkinlikte Serdar Kuzuloğlu “Yeni Dünya, Yeni Tüketici, Yeni Şirket’te Teknolojinin Öte Yanı” başlıklı konuşmayla katılımcıların karşısına çıktı. 70’ten fazla katılımcı, Kuzuloğlu’nun mitolojik dönemden günümüze uzanan zaman tünelinde tüketicilerin, şirketlerin, iletişimin ve çalışanların nasıl dönüştüğünü merakla izledi. Kuzuloğlu, bir zamanlar mağarada yaşayan ve çok küçük bir iletişim çapına sahip insanoğlunun, dijital çağda nasıl her saniye kalabalık kitlelere hitap eder hale geldiğini net örnek üzerinden katılımcılarla paylaştı.

Tekhnelogos Altunizade ofisinde düzenlenen etkinlikte konuşan Kuzuloğlu, bu yeni oluşumun önemini şu sözlerle dile getirdi;

“Herhangi bir kısıtlayıcı bir konu başlığına sahip olmadan çok uzun zamandır anlatmak istediğim şeylere değinebildim ve bu beni çok sevindirdi. Burada konuyla çok ilgili ve çok renkli bir kitleye seslenme fırsatı buldum ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Çok keyifle konuştum ve çok keyifle dinlediğim bir etkinlik oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkürler.”

Teknoloji yazarı Fırat Demirel’in moderatörlüğünde gerçekleşen etkinliğin açılışında Tekhnelogos CTO’su Mehmed Ali Çalışkan da TekhneTalks’un amacını şöyle özetledi;

“Biz tüm teknik becerilerinin ötesinde daima hayata dokunmaya çalışan bir teknoloji şirketiyiz. TekhneTalks’u da bu motivasyonla, teknoloji ve girişim ekosisteminin ortak aklına önemli katkılar sunma ve ortak akıldan faydalanma amacıyla hayata geçirdik. TekhneTalks’ın odağında bugün değil gelecek var ve gelecekte başarılı olabilmek için geçmişin ve bugünün doğru anlaşılması gerektiğini biliyoruz. Daha ilk adımda gösterilen ilgi bize büyük bir heyecan ve sorumluluk aşıladı. Bu ilginin gelecek aylarda artarak devam etmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.”

TekhneTalks etkinlik serisi, sahasında uzman ve tecrübeli konuşmacılarla, teknoloji ve bilimin, kültür ve sanatla birlikte konuşulduğu yeni bir fikir ortamı olarak şekilleniyor. Gelecekte dünyanın nerede olacağını ve günümüz toplumunun bu geleceğe ne kadar hazır olduğunu tartışmaya açıyor.

Teknolojiye farklı bir açıdan bakan ve çizginin dışında düşünenleri bir araya getiren TekhneTalks’un yeni buluşmalarına TekneTalks.com adresinden ulaşılabilir.

Teknelogos Hakkında: 1999 yılında İstanbul’da kurulan Tekhnelogos, 20 yılı aşkın süredir kökeninde yüksek teknoloji ve yenilik barındıran, büyük konvansiyonel problemleri dijital platformlarda akıllı çözümlere kavuşturan uzman sistemler geliştiriyor. Yapay zekâ temelli çözümler geliştiren Tekhnelogos, müşteri ihtiyaçlarına göre esneyebilen ve özelleştirilebilen ürünler tasarlıyor. Standartlaşan e-devlet ve e-iş konseptlerini dijital ortamda büyük bir kavramsal omurgada üzerinde taşıyarak geleceğe yürüyor.

Tekhnelogos

Tekhnelogos Yazılım; Mühendislik Yazılımları, Yapay Zeka…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store