วันนี้กินที่ไหนดี ย่านราชประสงค์ ในราคาสบายกระเป๋า

comzine
comzine
Sep 21, 2018 · 3 min read
ที่ทำงานชั่วคราว ใจกลางย่านธุรกิจราชประสงค์

เมื่อที่ทำงานต้องย้ายชั่วคราวมาย่านธุรกิจกลางเมืองหลวง ตึก Zen World แยกราชประสงค์ โอเคละ การเดินทางสะดวกขึ้นสำหรับตัวเรา ที่นั่ง BTS (Bangkok Slow Train) ต่อเดียวก็ถึงจุดหมาย แต่สิ่งที่ยังกังวลเมื่อเปลี่ยนสถานที่นั่นก็คือ ที่กินข้าว


บทความนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองกับบรรดามนุษย์เงินเดือนที่ต้องออมเงิน เพราะร้านของกินของห้าง Central World มันเยอะจริงๆ แต่จะกินทุกวันก็ไม่ไหว อาจเป็นโรคทรัพย์จางกันได้

1.โรงอาหารลับที่พนักงานห้างไปฝากท้องกัน เริ่มจาก Power Buy ชั้น4 ข้างขวาจะมีทางเดินเลาะออกไปที่จอดรถ จากนั้นเดินเฉียงๆซ้ายไปเรื่อยๆจะเห็นโรงอาหารติดแอร์เล็กๆ ในนั้นจะมีร้านอยู่ 5–6 ร้าน มีครบหมดทั้ง ก๋วยเตี๋ยว ข้าดราดแกง ส้มตำ ไก่ทอด เครื่องดื่ม ผลไม้ ราคาเริ่ม 35 บาท


2. Tops Supermarket ชั้น7 ตรงข้ามโรงหนัง SF จะมีอาหารประเภทปรุงสุกแล้ว สลัดผัก ข้าวแกงมัสมั่นไก่ ขนมปัง แชลมอน ราคาตรงนี้จะ 60 บาทขึ้นไป


3. Family Mart ตึกทำงาน Central World ชั้นใต้ดิน นอกจากนี้ยังมีร้าน Puff & Pie, ร้านข้าวราดแกง, ร้านขนมปังปิ้ง, ร้านยำมาม่า สลัดโรว์


4. โรงอาหารโรงพยาบาลตำรวจ ทางเข้าอาจจะงงๆหน่อย มี 2 โรง ด้านนอกกับด้านใน อาศัยถามพี่ รปภ. แต่ก่อนเข้าไปก็มีแนะนำ 7-11 และร้านโดนัท ที่อยู่ตึกด้านหน้าแต่อยู่ชั้นล่าง


5. Food court ตึกอมรินทร์พลาซ่า ชั้น4 ที่นี่ตอนเช้าจะเปิดแค่ร้านกาแฟ Starbuck, Mc Cafe, Amazon ซึ่งตอนเที่ยงชั้นบนนี้จะเป็นศูนย์อาหารมีร้านมากมายกว่าสามสิบร้าน ต้องแลกบัตรเงินสดก่อน และต้องแลกคืนในวันนั้นด้วย


6. โรงอาหารองค์การ์โทรศัพท์ ติด BTS ชิดลม ต้องตากแดดเดินเลาะเข้าไปหน่อย


7.ข้าวมันไก่โกอ่าง ประตูน้ำ

8.Food court บิ๊กซี ราชดำริ ตรงข้าม Central World

ขอให้มีความสุขกับการเลือก วันนี้กินที่ไหนดี

Tencent (Thailand)

The Official Tencent (Thailand) Blog

comzine

Written by

comzine

traveler & programmer

Tencent (Thailand)

The Official Tencent (Thailand) Blog

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade