10 ข้อดีของการได้ทำงานกับเพื่อนสนิท

Nan Onchy
Nan Onchy
Nov 1, 2018 · 1 min read

หนึ่งไม่เหงา ข้อนี้ชัวร์ เบสิคสุด
สองวันหยุด มีคนช่วย ดูแทนให้
สามกินข้าว จะไกลแค่ ไหนก็ไป
สี่เมนูไหน ก็ถูกใจ ชอบเหมือนกัน
ห้าเวลา เครียดก็มี ที่ระบาย
จะเรื่องนาย เรื่องแฟน ได้ทั้งนั้น
หกเพ้อเจ้อ ไร้สาระ ได้ทั้งวัน
เรื่องขำขัน เล่นกันได้ ทุกเวลา
เจ็ดเบื่อๆ ก็ชวนกัน ไปช๊อปปิ้ง
แปดงานวิ่ง อันนี้ขอ ชิ่งเถิดหนา
เก้ากินขนม กันได้ ทุกเวลา
สิบเอาโปร(โมชั่น)มา แบ่งปัน กันทุกวัน

จบ โคลงสี่เพื่อนรัก (เอ๊ะนี่มันกลอนแปด ไม่ใช่โคลงสี่)

สรุป ก็คือ ถ้าคุณอยากทำงานกับเพื่อนรัก Tencent Thailand เรามีโครงการ Refer หรือแนะนำเพื่อนมาทำงานด้วยนะจ๊ะ สนใจเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ https://www.tencent.co.th/th/jobs อยากทำงานไหน กระซิบบอกเพื่อนเลยจ้า (แอบขายของจนได้)

ใครจะมาทำอะไรแบบนี้กับเรา ถ้าไม่ใช่เพื่อนสนิท 555

Tencent (Thailand)

The Official Tencent (Thailand) Blog

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade