Henkisen hyvinvoinnin valmennusta älypuhelimella

Saara Hassinen
Oct 8, 2014 · 2 min read

SalWe Oy:n Mielen ja kehon eliksiirit -ohjelmassa on kehitetty älypuhelimissa toimiva sovellus, jonka avulla voidaan vaikuttaa elämän laatuun ja lieventää stressiä. Kehitystyöhön ovat osallistuneet VTT ja Jyväskylän yliopisto.

Elämän laatua parantavan ja stressiä lieventävän älypuhelinsovelluksen kehitystyössä on hyödynnetty hyväksymis- ja omistautumisterapiaa (Acceptance and Commitment Therapy, ACT). ACT-terapiassa yhdistetään kokemuksellisia harjoitteita ja käyttäytymismuutoksen menetelmiä. ACT-terapiat ovat osoittautuneet tehokkaiksi muun muassa työperäisestä stressistä ja masennuksesta kärsivien hoidossa.

Työperäinen stressi on Euroopan suurimpia työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyviä ongelmia. Lähes joka neljäs työntekijä kärsii stressistä ja jopa 50–60 prosenttia kaikista menetetyistä työpäivistä liittyy siihen. Lisäksi on arvioitu, että työperäinen stressi aiheuttaa vuodessa noin 20 miljardin kustannukset EU:n alueella lähinnä menetettynä työaikana ja terveydenhuollon kustannuksina.

Elämänmuutos tavoitteena

Tutkijat käyttävät älypuhelinsovelluksesta nimitystä Oiva. Sen avulla käyttäjä voi kehittää taitoja, joilla voi parantaa henkistä hyvinvointia. Tavoitteena on, että Oivan avulla käyttäjän psykologinen joustavuus paranee, motivaatio kasvaa ja hänellä on paremmat mahdollisuudet elämäntapamuutoksiin. Oiva toimii Android-älypuhelimissa ja -tableteissa. Oiva-mobiilisovelluksen kehitystyötä on tehty SalWe Oy:n Eliksiirit-tutkimusohjelmassa, VTT:n ja Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen yhteistyönä.

”Taitojen oppimista edistetään harjoituksilla, jotka ovat sopivan lyhyitä ja joita voi toistaa vaivattomasti päivän aikana. Harjoituksissa opetellaan olemaan yhteydessä vallitsevaan hetkeen tietoisesti ja kokonaisvaltaisesti sekä ylläpitämään ja muuttamaan käyttäytymistä omien arvojen mukaisesti”, kuvaa professori Raimo Lappalainen Jyväskylän yliopistosta.

”Oiva sisältää neljä harjoituspolkua, joissa on yhteensä 45 teksti- ja audiomuotoista harjoitusta sekä esittelyvideoita mielen ja kehon hyvinvoinnin edistämiseen. Käyttöä helpottavat ohjattu navigointi läpi koko sovelluksen, erilaiset muistutukset sekä päiväkirja omia muistiinpanoja ja pohdiskelua varten. Sovelluksessa sisällöt, ulkoasu ja rakenne ovat muokattavissa ja räätälöitävissä kohderyhmien tarpeiden mukaan”, kertoo erikoistutkija Elina Mattila VTT:ltä.

Pilotti osoitti hyödyllisyyden

Oiva-sovelluksen kehitystyö alkoi keväällä 2011 ja yhden kuukauden pilottitutkimus päästiin tekemään jo keväällä 2012.

Pilottitutkimukseen osallistui 15 henkilöä, joista jokainen käytti Oiva-sovellusta keskimäärin yhteensä 192 minuuttia. Osoittautui, että koko ryhmä koki merkittäviä muutoksia elämän laadussa. Lisäksi Oivan aktiivisella käytöllä havaittiin yhteys stressin vähenemiseen.

Pilottikokeeseen osallistujat ottivat Oivan erittäin hyvin vastaan ja pitivät sitä tarpeellisena. Muutamia esimerkkejä käyttäjien ilmoittamista hyödyistä:

• mahdollisti taukojen pitämisen päivän aikana

• paransi nukahtamista illalla

• inspiroi miettimään uusiksi omia arvoja

• auttoi pääsemään irti ikävistä ajatuksista

Käyttäjät toivoivat pitempää käyttöaikaa, jotta voisivat saada syvällisempiä muutoksia ja vaikutuksia.

Jatkotutkimukset eri kohderyhmille

Syksyllä 2012 käynnistyi laajempi tutkimus, johon osallistui työikäisiä stressistä ja metabolisesta oireyhtymästä kärsiviä. Lisäksi keväällä 2013 tutkimus laajeni ensimmäistä lastaan odottaviin perheisiin. Tavoitteena on parantaa heidän ruokailutottumuksiaan ja vähentää synnytyksen jälkeisen masennuksen riskiä.

Lisätietoja

Elina Mattila
erikoistutkija
VTT
elina.m.mattila@vtt.fi
020 722 3384

Raimo Lappalainen
professori
Jyväskylän yliopisto
raimo.lappalainen@psyka.jyu.fi
050 443 2349

Terveyttä ja hyvinvointia

SalWe — yhteistyön mahdollistaja.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store