Μπορεί ένα σύστημα να κλείσει/κάνει επανεκκίνηση, ενώ υποστηρίζεται από UPS;

Σε μια τέτοια περίπτωση, ένα από τα παρακάτω δύο σενάρια είναι πιθανά:

  1. Υπερφόρτωση του UPS. Η υπερφόρτωση συνιστά αιτία υπολειτουργίας του UPS. Για να την αποφύγετε, είναι σημαντικό να γνωρίζετε τον απαιτούμενο χρόνο πλήρους φόρτισης του UPS, καθώς και να λαμβάνετε υπόψην τις φωτεινές ενδείξεις ή ηχητικές προειδοποιήσεις που ενεργοποιούνται σε περίπτωση υπερφόρτωσης, ώστε να συμβουλευτείτε το τεχνικό τμήμα. Σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό να επιλέγετε UPS κατάλληλων προδιαγραφών για τα φορτία που θέλετε να υποστηρίξετε και να συμβουλεύστε τη γνώμη ειδικών.
  2. Εκφόρτιση συσσωρευτών του UPS. Πολλές φορές, το UPS χρησιμοποιεί την ενσωματωμένη μπαταρία σαν φορτίο για την σταθεροποίηση της παρεχόμενης τάσης, πράγμα που συνεπάγεται την μείωση της διάρκειας ζωής των συσσωρευτών του. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το UPS να παρέχει λίγα λεπτά αυτονομίας στις συσκευές σας, και έτσι αυτές να απενεργοποιούνται μετά απο την πάροδο αυτού του χρονικού διαστήματος.

Είναι σημαντικό να φορτίσετε το UPS για 8–9 ώρες πριν την πρώτη χρήση του και να το επαναφορτίζετε για 4–6 ώρες, προκειμένου την ανάκτηση του 90% του φορτίου του. Ακόμη, μετά από πλήρη εκφόρτιση των μπαταριών, αυτές πρέπει να επαναφορτίζονται λίαν συντόμως, ειδάλλως ενδέχεται κίνδυνος μείωσης της ωφέλιμης ζωής τους.

Μη διακινδυνεύετε τον εξοπλισμό σας! Ενημερωθείτε για την μεγάλη γκάμα UPS της Tescom Hellas για το σπίτι, το γραφείο, ή τη βιομηχανία σας.


One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.