Ποια είναι η απόσταση που πρέπει να τηρείται ανάμεσα στο UPS και τα Συστήματα Επεξεργασίας Δεδομένων;

Συνήθως τα UPS και ειδικότερα αυτά που λειτουργούν σε υψηλές συχνότητες, προκαλούν ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Οι παρεμβολές αυτές εμφανίζονται στα καλώδια είσοδου και εξόδου, μεταφέρονται με ηλεκτρική επαφή και οδεύουν στο υπόλοιπο ηλεκτρικό δίκτυο. Ο ηλεκτρομαγνητικός θόρυβος, επίσης, ακτινοβολείται δημιουργώντας παρεμβολές σε άλλα, γειτονικά συνήθως, λειτουργούντα μηχανήματα.

Για τον λόγο αυτό είναι σημαντικό να τηρείται μια απόσταση ανάμεσα στο UPS και στα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται και σε πιο ευαίσθητες συσκευές, όπως τα ιατρικά μηχανήματα.

Για μέγιστη απόδοση και αξιοπιστία στις αγορές σας, δοκιμάστε την ολοκληρωμένη σειρά UPS της Tescom Hellas.


One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.