Ποια κατηγορία UPS να προτιμήσω;

Ανάλογα με το είδος του φορτίου που θέλετε να προστατεύσετε/υποστηρίξετε και την τάση λειτουργίας του, οι πιο διαδεδομένες κατηγορίες UPS είναι δύο:

Line-interactive UPS: Ένας τύπος UPS με προσιτό κόστος και ποιότητα στην απόδοση. Ένα Line-interactive UPS παράγει συνήθως προσομοιωμένη ημιτονοειδή τάση, ενώ παράλληλα τροφοδοτεί το φορτίο σας μέσω του δικτύου, οπότε σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος χρειάζεται κάποια χιλιοστά του δευτερολέπτου μέχρι να τροφοδοτήσει τη συσκευή από την μπαταρία (ο χρόνος αυτός ονομάζεται χρόνος μεταγωγής).

On Line UPS: Ο πιο αποδοτικός τύπος UPS. Παράγει καθαρή ημιτονοειδή τάση, ενώ τροφοδοτεί απ’ ευθείας το συνδεδεμένο φορτίο μέσω της μπαταρίας, με αποτέλεσμα να έχει μηδενικό χρόνο μεταγωγής από το κεντρικό δίκτυο. Προσφέρει ισχυρή σταθεροποίηση τάσης, εξασφαλίζει συνεχή ποιότητα στο ρεύμα που τροφοδοτεί το φορτίο και προστατεύει και τις πιο ευαίσθητες συσκευές σας.

Σπίτι, γραφείο ή βιομηχανία;

Ενημερωθείτε για τις σειρές Line-interactive και OnLine UPS που σας συνιστούν οι ειδικοί της Tescom Hellas.


Like what you read? Give Tescom a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.