Ποιες είναι οι ιδανικές συνθήκες περιβάλλοντος για ένα UPS;

Βάσει τεχνικών προδιαγραφών, το UPS είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί σε θερμοκρασίες μεταξύ 0°C-40°C και σε συνθήκες υγρασίας κάτω από 95%. Για την διασφάλιση, όμως, της μέγιστης απόδοσης και ωφέλιμης ζωής των συσσωρευτών, το UPS συνιστάται να λετουργεί σε θερμοκρασίες δωματίου, δηλαδή μεταξύ 15°C-25°C, σε σταθερή βάση (πχ με χρήση κλιματισμού).

Για ευέλικτες λύσεις τελευταίας τεχνολογίας, δοκιμάστε την ποιοτική σειρά UPS της Tescom Hellas.


Like what you read? Give Tescom a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.