Ποιος είναι ο μέσος χρόνος ζωής των συσσωρευτών του UPS;

Η αναμενόμενη διάρκεια ζωής των συσσωρευτών του UPS εξαρτάται από την χρήση και το περιβάλλον εγκατάστασής του (πχ θερμοκρασία και υγρασία).

Κάθε απόκλιση της τάξης των 10°C από τα προτεινόμενα όρια λειτουργίας του UPS (15°C — 25°C), σημαίνει υποδιπλασιασμό του χρόνου ζωής των συσσωρευτών του. Σε μια τέτοια περίπτωση, η παράμετρος αυτή θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη προκειμένου: α) την επιλογή ενός κατάλληλου UPS με μεγαλύτερη αναμενόμενη διάρκεια ζωής, ή β) την αλλαγή των συνθηκών του περιβάλλοντος εγκατάστασης (πχ δημιουργία εξαερισμού) για την δυνατότητα χρήσης συσσωρευτών με μικρότερη διάρκεια ζωής.

Συστήνεται η αντικατάσταση των συσσωρευτών του UPS μία φορά κάθε 3 χρόνια.

Ανακαλύψτε τώρα την σειρά τελευταίας τεχνολογίας UPS της Tescom Hellas!


One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.