Πρέπει να απενεργοποιώ το UPS;

Όλες οι σειρές προϊόντων UPS της Tescom Hellas είναι σχεδιασμένες να υποστηρίζουν και να προστατεύουν τα φορτία σας αδιάκοπα, 24 ώρες το 24ωρο για όλο το χρόνο, χωρίς να υπάρχει η ανάγκη απενεργοποίησης.

Μην προσπερνάτε την ευκαιρία! Πάρτε την μαζί σας! Με τις εγγυημένες σειρές προϊόντων UPS της Tescom Hellas.


A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.