Τι είναι οι μπαταρίες μολύβδου VRLA τεχνολογίας AGM;

Οι μπαταρίες μολύβδου VRLA τεχνολογίας AGM αποτελούν μια συνήθη κατηγορία επαναφορτιζόμενων μπαταριών. Η χρήση τους συναντάται ευρέως, με ιδιαίτερη έμφαση στα συστημάτα αδιάλειπτης ενέργειας όπως τα UPS.

Οι μπαταρίες VRLA τεχνολογίας AGM καλύπτουν τόσο απλές όσο και άκρως απαιτητικές ανάγκες. Ενδεικτικά, τις βρίσκουμε σε εφαρμογές εκκίνησης, αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, φωτοβολταϊκά, συναγερμούς, ηλεκτροκίνητα παιχνίδια, ηλεκτρικά ποδήλατα, αναπηρικά καροτσάκια, ταμειακές μηχανές, σκουπάκια, ιατρικά μηχανήματα και εγκαταστάσεις, κ.α.

Τροφοδoτήστε τον εξοπλισμό σας με συνέπεια ! Ενημερωθείτε για τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες VRLA υψηλής απόδοσης της Tescom Hellas.


Like what you read? Give Tescom a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.