Τι εγγύηση διαθέτουν οι Καμπίνες (Racks) της Tescom Hellas;

Τα racks όλων των σειρών καλύπτονται από εγγύηση 5 ετών από την ημερομηνία αγοράς, τα συνοδευτικά τους αξεσουάρ από εγγύηση 8 ετών, ενώ οι ανεμιστήρες και τα πολύπριζα από εγγύηση 12 μηνών από την ημερομηνία αγοράς, εφόσον έχει αποσταλεί κατάλληλα συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη η φόρμα εγγύησης εντός 10 ημερών από την ημερομηνία αγοράς μαζί με αντίγραφο του τιμολογίου αγοράς.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, η έναρξη της εγγύησης των προϊόντων υπολογίζεται από την ημερομηνία πώλησης από την εταιρία μας.

Για περισσότερες πληροφορίες σας παροτρύνουμε να επικοινωνήσετε με το προσωπικό της Tescom Hellas.

Μην αφήνετε τον ηλεκτρονικό σας εξοπλισμό εκτεθειμένο! Κάντε τη σωστή επιλογή καμπίνας στην Tescom Hellas και αποκτήστε την εγγύηση που σας ταιριάζει.


One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.