Τι εγγύηση διαθέτουν οι μπαταρίες μολύβδου VRLA της Tescom Hellas;

Η εγγύηση των μπαταριών VRLA διαφοροποιείται ανά σειρά προτίμησης. Οι μπαταρίες των 28 Ah και κάτω καλύπτονται από εγγύηση 12 μηνών από την ημερομηνία αγοράς, ενώ οι μπαταρίες άνω των 33 Ah συνοδεύονται από εγγύηση 24 μηνών, εφόσον έχει αποσταλεί κατάλληλα συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη η φόρμα Εγγύησης εντός 10 ημερών από την ημερομηνία αγοράς μαζί με αντίγραφο του τιμολογίου αγοράς.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, η έναρξη της εγγύησης των προϊόντων υπολογίζεται από την ημερομηνία πώλησης από την εταιρία μας.

Για περισσότερες πληροφορίες σας παροτρύνουμε να επικοινωνήσετε με το προσωπικό της Tescom Hellas.

Μην προσπερνάτε την ευκαιρία! Αγοράστε τώρα τις μπαταρίες VRLA που χρειάζεστε στην Tescom Hellas και απολαύστε τα προνόμια της εγγύησης!


Like what you read? Give Tescom a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.