Τι εγγύηση διαθέτουν οι Αυτόματοι Σταθεροποιητές Τάσης (AVR) της Tescom Hellas;

Τα AVR όλων των σειρών καλύπτονται από εγγύηση 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς, εφόσον έχει αποσταλεί κατάλληλα συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη η φόρμα Εγγύησης εντός 10 ημερών από την ημερομηνία αγοράς μαζί με αντίγραφο του τιμολογίου αγοράς.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, η έναρξη της εγγύησης των προϊόντων υπολογίζεται από την ημερομηνία πώλησης από την εταιρία μας.

Για περισσότερες πληροφορίες, σας παροτρύνουμε να επικοινωνήσετε με το προσωπικό της Tescom Hellas.

Μην προσπερνάτε την ευκαιρία! Κάντε τώρα την αγορά του σωστού AVR στην Tescom Hellas και απολαύστε τα προνόμια των διαθέσιμων εγγυήσεων!


Μάθε τα πάντα για τις ολοκληρωμένες σειρές ενεργειακών προϊόντων της Tescom Hellas!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.