Τι επίπεδα θορύβου παράγει το UPS;

Τα UPS της εταιρείας Tescom Hellas είναι ειδικά σχεδιασμένα ώστε να παράγουν τα μικρότερα δυνατά decibel για την σωστή και παράλληλα διακριτική λειτουργία τους σε χώρους με ανθρώπινη παρουσία.

Μην αφήνετε τον εξοπλισμό σας απροστάτευτο! Δοκιμάστε την ποιοτική σειρά UPS της Tescom Hellas.


Like what you read? Give Tescom a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.