Τι προστασία παρέχει ένα UPS;

Ανάλογα με τον τύπο του, κάθε UPS είναι σχεδιασμένο να προστατεύει τα φορτία σας από ένα ή περισσότερα προβλήματα, όπως:

  1. Απώλεια τροφοδοσίας (διακοπή ρεύματος)
  2. Πτώση της τάσης (βραχυχρόνια ή μακροχρόνια)
  3. Άνοδος της τάσης (βραχυχρόνια ή μακροχρόνια)
  4. Μεταβολή συχνότητας τροφοδοσίας (Η αύξηση ή μείωση της συχνότητας της τάσης)
  5. Μετάπτωση τάσης (Η στιγμιαία για nanoseconds διακοπή τροφοδοσίας)
  6. Αρμονική παραμόρφωση (Η πολύ μεγάλη παραμόρφωση της τάσης τροφοδοσίας)
  7. Πρόκληση ανεπιθύμητου θορύβου (ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές).

Προστατεύστε και εσείς τον εξοπλισμό σας, με την αξιόπιστη σειρά UPS της Tescom Hellas.


One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.