Τι πληροφορίες/ενδείξεις μου παρέχει το UPS;

Ανάλογα με τον τύπο του, ένα UPS μπορεί να σας ενημερώσει για τα παρακάτω:

  • Κατάσταση μπαταρίας και επίπεδο φόρτισης
  • Τάση εισόδου και εξόδου
  • Διακυμάνσεις στην τάση
  • Ανάγκη για αλλαγή μπαταρίας
  • Βλάβη στο UPS

Οι παραπάνω πληροφορίες κοινοποιούνται από το UPS μέσω φωτεινών ενδείξεων ή ηχητικών προειδοποιήσεων.

Για μέγιστη απόδοση και αξιοπιστία στις αγορές σας, δοκιμάστε την ολοκληρωμένη σειρά UPS της Tescom Hellas.


One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.