Τι χρόνο αυτονομίας προσφέρει το UPS στον εξοπλισμό μου;

Ο χρόνος αυτονομίας αφορά στο διάστημα που παρέχεται από το UPS για να σώσετε τα δεδομένα σας και να απενεργοποιήσετε τις συσκευές σας, από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η παροχή ενέργειας/η τροφοδοσία από αυτό/το UPS.

Ο χρόνος αυτονομίας κάθε UPS αναγράφεται σε όλα τα προϊόντα της Tescom Hellas και για την κατανόησή του, αρκεί να εξηγήσουμε το παρακάτω παράδειγμα:

Έστω UPS 1000 VA με αυτονομία έως 10 λεπτά (50% φορτίο).

Αυτό πολύ απλά σημαίνει ότι το συγκεκριμένο UPS μπορεί να τροφοδοτήσει εξοπλισμό ισχύος 500 VA για 10 λεπτά.

Σε περιπτώσεις υψηλών απαιτήσεων, ο μέσος χρόνος αυτονομίας που παρέχει το UPS μπορεί να ενισχυθεί με την προσθήκη μπαταριών και επιπλέον ερμαρίου συσσωρευτών.

Μην αφήνετε απροστάτευτα τα δεδομένα σας! Διασφαλίστε την προστασία τους με την αξιόπιστη σειρά UPS της Tescom Hellas.


One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.