Älykäs monitorointi

Yksilön terveyden ja hyvinvoinnin älykäs seuranta

Älykäs monitorointi (IMO) -ohjelman tutkimuskonsortio yhdistää diagnostiikan in vitro ja in vivo mittaamisen sekä lääketieteellisen terveystiedon käsittelyn. Ohjelman tavoitteena on kehittää innovatiivisia, älykkäitä ja kustannustehokkaita työkaluja, joilla yksilöt itse tai terveydenhuollon ammattilaiset pystyvät entistä paremmin toimimaan yksilön hyvinvoinnin ja terveyden hyväksi.

Ohjelman työpaketteja ovat WP 201 Älykkäät merkkiaineyhdistelmät, WP 202 Älykkäät teknologiayhdistelmät, WP 203 Älykäs painettava monitorointi, WP 204 Yksilön ja ammattilaisen uudet yhteistyömallit sekä WP 205 Multimodaalisten kuvien käsittely ja tallennus.

Ohjelmaa toteuttava konsortio koostuu 20 kansainvälisesti verkottuneesta ohjelmaosapuolesta, mukana on 13 yritystä ja 7 tutkimusorganisaatiota. Tulokset syntyvät 32 tutkimusryhmän yhteistyönä. Mukana olevat yritykset työllistävät Suomessa noin 3500 henkilöä. Niiden yhteenlaskettu vuosittainen liikevaihto on noin 550 miljoonaa euroa ja investoinnit TKI-toimintaan arviolta noin 45 miljoonaa euroa. Yritykset kohdistavat ohjelmaan noin 10 prosenttia koko TKI-panostuksestaan.

Ohjelmasuunnitelma on laadittu 3,5 vuodelle ajalle 1.6.2010 — 31.12.2013. Ensimmäinen rahoitusjakso on 1.6.2010 — 31.12.2011. Toisen rahoitusjakson (1.1.2012 — 31.12.2013) suunnittelu on alkanut vuoden 2011 alussa. Ensimmäisen rahoitusjakson volyymi on noin 10,4 miljoonaa euroa. Ohjelman kokonaisvolyymi vuosille 2010–2013 on noin 26 miljoonaa euroa.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Pertti Kaijasilta’s story.