ปริมาณการซื้อขาย 24ชั่วโมงที่ผ่านมา จากExchangeทั่วโลก

1. Poloniex $40,242,097

2. Bitfinex $8,858,189

3. Kraken $5,677,075

4. OKCoin.cn $5,106,256

5. BTCC $4,872,046

6. Huobi $4,812,652

7. HitBTC $4,324,271

8. Bitstamp $3,954,319

9. GDAX $3,946,456

10. BTC-E $3,755,277

อ้างอิงจาก http://coinmarketcap.com/exchanges/volume/24-hour/#USD

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.