ICO Investment Seriesตอนที่ 1: เริ่มต้นที่ 2BTC

จุดประกายการลงทุนด้าน ICO

จุดเริ่มต้นของบทความนี้คือต้องการทำการจดบันทึกว่าด้วยการลงทุนด้าน ICO ล้วนๆเพียงอย่างเดียวนั้นจะให้ผลตอบแทนมากน้อยแค่ไหนในระยะเวลา 1ปี

เริ่มต้นที่ 2BTC

วันที่ 24 สิงหาคม 2559 ลงทุน ICOใน โปรเจค Blockpay จำนวน 0.5BTC

Blockpay คือโปรเจคที่ให้บริการด้านการจ่ายเงินผ่าน Cryptocurrency มีความน่าเชื่อถือตรงที่ Founder และ Developer นั้นเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่ก่อตั้ง Bitshare

โปรเจคนี้มีความน่าเชื่อถือค่อนข้างสูงและมีความพร้อมในการใช้งานมากกว่า 90%แล้ว ส่วนตัวแล้วมองว่าน่าจะให้ผลตอบแทนได้เกิน 50% หลังจบ ICO phase3

หลักฐานการลงทุน

ยอดจองซื้อใน ICO
รายการธุรกรรม

เงินทุนคงเหลือ = 1.5BTC