A l’oest de Portland hi ha.

(Estat: abandonat)

Hi ha façanes ressacoses amb la pell esquerdada, rímel esborrat, pestanyes postisses i mal de cap.

(Estat: pintat)

Hi ha roses patriotes.

(Estat: rovellat)

Hi ha cèrvols a l’Old Town.

(Estat: encès)

Hi ha neons cristians.

(Estat: degradat)

Hi ha edificis que t’emportaries a casa.

(Estat: organitzat)

Hi ha 3,801 cossos mancats de teulat. S’han ajuntat. Són la coalició del sensesostrisme i es manifesten al sud de Chinatown.

(Estat: toponòmic)

Hi ha gent que have speculated that the name is related to the kingdom of Aragon: the major part of the Spanish soldiers who conquered the West Coast from California to Vancouver Island in the 18th century were in fact from Catalonia, a principality of the ancient Crown of Aragon in Spain.

(Estat: fregit)

Hi ha sordidesa en el bon gust.

(Estat: estereotipat)

Hi ha latinos engominats amb tatuatges a les extremitats. Nom d’un país que no han trepitjat mai però que ploren i enyoren i no el saben pronunciar. El lambdacisme és un tipus de patriotisme.

Hi ha Guns N’ Roses.

Hi ha hotels sense ambicions.

(Estat: retòric)

Hi ha preguntes retòriques.

(Estat: deixat)

Hi ha Happy Days Are Here Again a les deixalles.

(Estat: martiritzat)

Hi ha blanquets crucificats. El temps necessari per aconseguir la mort va des d’hores fins a diversos dies, depenent de l’estat de salut de la persona crucificada i circumstàncies ambientals.

(Estat: preocupat)

Hi ha esglésies que s’han perdut, pray for church.

(Estat: clàssic)

Hi ha perles orientals que originally opened in 1927 and was the site of the gala premiere of One Flew Over the Cuckoo’s Nest in 1975. Dades que ahir no sabies i avui ja saps.

(Estat: cap enfornat)

Hi ha sylvies a les parets.

Like what you read? Give Roser Cabré-Verdiell a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.