Έλα στην ομάδα μας!

Θέλουμε μαζί μας νέους συνεργάτες και στελέχη στον τομέα της ανάπτυξης εφαρμογών και της υλοποίησης πληροφοριακών συστημάτων της Crowdpolicy

Αν σου αρέσει να δίνεις γρήγορες, αποδοτικές λύσεις σε ένα πρόβλημα. Αν έχεις τη διάθεση να μαθαίνεις. Σε περιμένουμε στην ομάδα μας! Εμείς διασφαλίζουμε ένα ευχάριστο και αποδοτικό εργασιακό περιβάλλον, προοπτικές, εξαιρετικά ενδιαφέροντα έργα και ευχάριστο κλίμα συνεργασίας.

Εκτός από μεμονωμένα πρόσωπα μπορούμε να διερευνήσουμε και την συνεργασία με ομάδες, παρέες ή start up εταιρίες που τώρα αρχίζουν.

Διάβασε πιο κάτω για όλα! Είμαι εδώ για περισσότερες πληροφορίες :)

Γιώργος Καραμανώλης / Συνιδρυτής κ Υπεύθυνος Τεχνολογίας της Crowdpolicy (Co-founder & CTO/CIO), george AT crowdpolicy.com

Image for post
Image for post

Ποια 4 διαφορετικά προφίλ συνεργατών χρειαζόμαστε

 • Ανάπτυξη νέων εφαρμογών σε enterprise περιβάλλοντα (C#, node js, angular κλπ )
 • Προσαμογή και υποστήριξη λειτουργίας open source CMS (Wordpress)
 • Ανάπτυξη νέων plugins, themes σε open source CMS (Wordpress)
 • Ανάπυξη UI / UX frontends/ mobile hybrid apps

Με ποιον τρόπο — Πώς μπορούμε να συνεργαστούμε

 • Στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης
 • Με συνεργασία ανά έργο / case
 • Με σταθερή συνεργασία ως στέλεχος της Crowdpolicy (full/part time)
 • Με συνεργασία για την από κοινού ανάπτυξη νέων ψηφιακών προϊόντων

Εφόσον ενδιαφέρεστε μπορείτε αρχικά, να συμπληρώσετε την φόρμα https://goo.gl/CJsvaf

Συναντήσεις γνωριμίας

Οι πρώτες συναντήσεις με ενδιαφερόμενους θα γίνουν τις επόμενες 10 ημέρες στα παρακάτω χρονικά slot

 • Παρασκευή 22/2 16:00 -18:00
 • Δευτέρα 25/2 15:00–18:00
 • Tετάρτη 27/2 15:30–18:00
 • Παρασκευή 1/3 15:30–18:00

Καλέστε στο 2169002600 (Ντέπυ Δούρου) για να κλείσουμε ραντεβού μαζί.

Για να πάρετε μια πρώτη ιδέα, πιο κάτω μια λίστα από αντιπροσωπευτικά έργα που θα ξεκινήσουν / είναι σε εξέλιξη

 • Ανάπτυξη custom wordpress theme και λειτουργικότητας για διαδικτυακή εφαρμογή συμμετοχικότητας βασισμένη σε wordpress
 • Ανάπτυξη δικτυακού τόπου βασισμένου σε wordpress.
 • Αξιοποίηση υφιστάμενου design και προσαρμογή wordpress theme
 • Yλοποίηση angular frontend
 • Υλοποίηση CRUD εφαρμογής με laravel ή αντίστοιχο
 • Aνάπτυξη mobile app με apache Cordova ή αντίστοιχο..
 • Υλοποίηση / Προσαrμογή Drupal theme
 • Δημιουργία / Προσαρμογή API management πλατφόρμας
 • service integration projects
 • Ανάπτυξη πιλοτικής εφαρμογής με τεχνολογίες blockchain — hyperledger

Για να μας γνωρίσετε καλύτερα..

H εταιρεία μας ιδρύθηκε το 2012 με όραμα τη διάθεση καινοτόμων λύσεων και υπηρεσιών στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. H ομάδα μας έχει μεγάλη εμπειρία σε ψηφιακές πλατφόρμες, πρωτοβουλίες, έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και δράσεις συμμετοχής και ανοιχτής καινοτομίας, marketing και ψηφιακής επικοινωνίας με καινοτόμες διαδικασίες. Η εταιρία μας έχει επίσης εμπειρία στη διοργάνωση, στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση πρωτοποριακών και καινοτόμων ψηφιακών συστημάτων που σχετίζονται με το crowdsourcing, το crowdfunding και το crowdinnovation, διαδικασίες διαφάνειας μέσω enterprise dashboards, τα ανοικτά δεδομένα, και συμβουλευτικών υπηρεσιών για την νεανική επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Επιπλέον έχει δικτυώσει ένα μεγάλο μέρος του οικοσυστήματος επιχειρηματικής και κοινωνικής καινοτομίας της χώρας μέσα από την υλοποίηση των δράσεων Crowdhackathon.

Έχουμε πολυ υλικό για να διαβάσετε στο crowdpolicy.com, στο crowdpolicy.com/blog και στο medium https://medium.com/the-crowdpolicy-collection

The crowdpolicy collection

Giorgos Karamanolis

Written by

Co-Founder & CTO/CIO at Crowdpolicy (CP), focused on.. startups, #fintech #civictech #opendata & blockchain projects. https://www.linkedin.com/in/karamanolis/

The crowdpolicy collection

Awesome stories for crowd dynamics

Giorgos Karamanolis

Written by

Co-Founder & CTO/CIO at Crowdpolicy (CP), focused on.. startups, #fintech #civictech #opendata & blockchain projects. https://www.linkedin.com/in/karamanolis/

The crowdpolicy collection

Awesome stories for crowd dynamics

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store