Αναβάθμιση εφαρμογών Crowdapps — Σχεδιασμός για το Δεκέμβριο 2019 και Ιανουάριο 2020

Eleana Skourti
Dec 5, 2019 · 3 min read

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Ενώ πλησιάζουμε στο τέλος της χρονιάς, οι ιδέες μας για δημιουργικότητα και καινοτομία δε σταματούν! Συνεχίζουμε με τη συνεχή αναβάθμιση των πλατφορμών Crowdapps για τους Δήμους, τις Περιφέρειες και την Κεντρική Κυβέρνηση!

Αξιοποιούμε την εμπειρία μας και καλές πρακτικές οι οποίες φέρνουν κοντά πολίτες και διοίκηση και βασίζονται σε αξίες όπως διαφάνεια και καθολική πρόσβαση με τεχνολογία φιλική προς το σύνολο των χρηστών.

Έχουμε και άλλα ακόμα περισσότερα να μοιραστούμε μαζί σας όπως το Crowd procurement για την παρακολούθηση των συμβάσεων των Δήμων, και τα social wifi που συνεχώς εγκαθίστανται στους Δήμους (16) .

Στο παρακάτω μήνυμα υπάρχει ενημέρωση για την νέα υπηρεσία city portal, την πλατφόρμα διαβούλευσης, τα έργα σε χάρτη, τον ψηφιακό βοηθό, το νέο crowdapps market place καθώς και τη νέα έκδοση city agenda!!!

Διαβάστε εδώ όλες τις εξελίξεις

Μέσα στο Δεκέμβριο:

 • Το τελευταίο διάστημα, έχουμε αναβαθμίσει την υπηρεσία των ψηφιακών βοηθών chatbots, καθώς βλέπουμε έμπρακτα την ολοένα αυξανόμενη ζήτησή τους όχι μόνο από δήμους αλλά και από οργανισμούς όπως Τράπεζες και Ασφαλιστικές.
 • Έχουμε ολοκληρώσει την αναβάθμιση της πλατφόρμας “Έργα σε χάρτη” ως προς το κομμάτι της λειτουργικότητας και της εμπειρίας του χρήστη (user experience), καθώς η δόμηση της πλατφόρμας έχει αποκτήσει ένα πιο σαφή τρόπο πλοήγησης .
 • Υλοποιήσαμε ένα ενιαίο σύνολο υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ενοποιημένο με διαδικτυακό περιβάλλον portal για την ολοκληρωμένη παρουσία των Δήμων στο διαδίκτυο. Θα το εφαρμόσουν το πρώτο τρίμηνο του 2020, 5 Δήμοι της χώρας μας.

Μέσα στον Ιανουάριο 2020

 • Με την έναρξη της νέας χρονιάς θα μοιραστούμε μαζί σας τη νέα μας πλατφόρμα crowdapps marketplace , ανανεωμένη και πλήρως ενημερωμένη με τις υπηρεσίες μας και με κατάλογο όλων των Δήμων που χρησιμοποιούν τις εφαρμογές.

Σχεδιάζουμε την αναβάθμιση της πλατφόρμας της Διαβούλευσης, θεωρώντας την ενεργή συμμετοχή των πολιτών εργαλείο που οδηγεί στην πρόοδο.

 • Θα διαπιστώσετε αλλαγή στον τρόπο συμμετοχής πολιτών και φορέων, καθώς σε κάθε φόρμα υποβολής θα υπάρχει πεδίο για επιλογή ελεύθερης συμμετοχής ή συμμετοχή σε διαβούλευση.
 • Επιπρόσθετα, καθώς δίνουμε έμφαση στη διαφάνεια, όταν πρόκειται για υποβολή πρότασης από εκπρόσωπο συλλογικού φορέα, το όνομα και το email θα αποτελούν πεδία υποχρεωτικής συμπλήρωσης
 • Θα προστεθεί καινούρια κατηγορία η οποία θα αφορά Δημοψηφίσματα στα οποία οι πολίτες θα μπορούν να συμμετέχουν και να εκφράζουν την προτίμησή τους.
 • Τέλος, προσθήκη αποτελεί η καινούρια κατηγορία “Αρχείο/Blog” στην οποία θα βρίσκονται αρχειοθετημένες όλες οι διαβουλεύσεις είτε βρίσκονται σε εξέλιξη, είτε είναι ολοκληρωμένες.

City agent PLUS

Ανανεωμένη θα μπορείτε να δείτε και την πλατφόρμα του City Agenda η οποία θα μετονομαστεί σε City Agent. H πλοήγηση για την καταχώρηση αιτημάτων και παρακολούθηση των εξελίξεων θα είναι αισθητά φιλικη προς το χρήστη. Tο City Agent θα αποτελέσει διαδραστικό εργαλείο ενίσχυσης της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά μέσα από mobile.

Υπενθυμίζουμε ότι η υποστήριξη γίνεται μέσα από την υπηρεσία Crowd360 στο σύνδεσμο crowdpolicy.com/360 όπου μπορείτε να απευθύνεστε οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε.

Μέσω του 360 μπορείτε να υποβάλετε τα αιτήματά σας για υποστήριξη και να επιλύονται οι απορίες σας σχετικά με τη λειτουργία των εφαρμογών μας.

Μπορείτε να δείτε όλες τις υπηρεσίες εδώ https://www.crowdpolicy.com/solutions-municipalities/?lang=el

The crowdpolicy collection

Awesome stories for crowd dynamics

  Eleana Skourti

  Written by

  The crowdpolicy collection

  Awesome stories for crowd dynamics

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade